Viread


Gilead Sciences | Viread (Medication)


Desc:

Ang Viread/tenofovir ay isang gamot na antiviral na pumipigil na dumami ang mga virus na selula ng human immunodeficiency virus (HIV) o mga hepatitis B virus cells sa iyong katawan. Ang Viread ay ginagamit para gamutin ang HIV, na siyang sanhi ng nakuha na immunodeficiency syndrome (AIDS). Ito ay hindi gamot para sa HIV o AIDS. Ang Viread ay ginagamit din para gamutin ang talamak na hepatitis B. ...

Side Effect:

Puwedeng mangyri ang pagkahilo, pagduwal, pagtatae, sakit ng ulo, o problema sa pagtulog. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o mas lumala pa lalo, nararapat na ipaalam ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil hinusgahan niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Agad na sabihin sa iyong doktor kung sakali na ang anuman sa mga bihira pero malubhang epekto ay naganap sa iyo: ang mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban (gaya ng pagkalungkot, pagkabalisa, pagkalito), pamamanhid/pangingilig ng mga kamay/paa. Sabihin ito kaagad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero malubhang epekto ay nagaganap: mga palatandaan ng mga problema sa bato (tulad ng pagbabago ng dami ng ihi), sakit ng buto, hindi pangkaraniwang pagkauhaw, madaling sirang buto, mga kalamnan/kahinaan ng kalamnan, mga palatandaan ng pancreatitis (gaya ng pagduwal, pagsusuka, tiyan/abs/ akit sa likod, lagnat). Ang mga pagbabago sa taba ng katawan ay posibleng mangyari habang ika’y umiinom ng gamot na ito (gaya ng nadagdagan na taba sa itaas na likod at mga lugar ng tiyan, nabawasan na taba sa mga braso at binti). Ang dahilan at pangmatagalang epekto ng mga pagbabagong ito ay hindi alam. ...

Precaution:

Hindi dapat kumuha ng Viread kasama ang adefovir o may mga kumbinasyon na gamot na naglalaman ng tenofovir. Habang kumukuha ng Viread ay ilang mga tao ay nagkakaroon ng lactic acidosis. Ang mga maagang sintomas ay puwedeng lumala sa paglipas ng panahon at ang kondisyong ito’y puwedeng nakamamatay. Dapat ay kumuha ng medikal na emerhensiyang tulong kung sakali na mayroon kang kahit malumanay lamang na mga sintomas gaya ng: sakit ng kalamnan o kahinaan, pagduwal na may pagsusuka, pamproblema sa paghinga, amanhid o malamig na pakiramdam sa iyong mga braso at binti, sakit sa tiyan, mabilis o hindi pantay na rate ng puso, pagkahilo, o pakiramdam ng mahina, o pagod. Ang Viread ay puwede din na maging dahilan ng isang malubhang epekto o nagbabanta sa buhay sa iyong atay. Dapat ay agad na tawagan ang iyong doktor kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito habang kumukuha ng Viread: pagduwal, pangangati, sakit sa itaas na tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat (pamumutaw ng balat o mga mata). Kung mayroon kang hepatitis B maaari kang magkaroon ng mga sintomas sa atay pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng gamot na ito, kahit na buwan pagkatapos huminto. Puwedeng gustuhin ng iyong doktor na suriin ang iyong pagpapaandar ng iyong atay ng maraming buwan kahit na tapos mong ihinto ang paggamit ng Viread. ...