Visicol


Salix | Visicol (Medication)


Desc:

Ang Visicol/sodium ay ginagamit para linisin ang mga bituka bago ang isang colonoscopy. Ang isang pampurga ang sodium phosphate na gumagana sa pamamagitan ng pagguhit ng maraming tubig sa colon, na nagdudulot sa iyo ng mga puno ng tubig na paggalaw ng bituka. Ito ay nililinis ang mga bituka para malinaw na matingnan sila ng iyong doktor sa panahon ng iyong colonoscopy. ...

Side Effect:

Puwedeng mangyari ang pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan / tiyan o pamamaga, pagkahilo, at sakit ng ulo. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili pa o kung sakali na ito ay mas lumala pa, dapat ay sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto na nangyari: itim/madugong dumi ng tao. Agad na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ang alinman sa mga bihira pero malubhang epekto ay nangyari: mabilis/hindi regular na tibok ng puso, sakit sa dibdib, nahimatay, mga pagbabago sa kondisyon ng kaisipan (tulad ng pagkalito, hindi pangkaraniwang pagkaantok), mga seizure. Ang patuloy na pagtatae o pagsusuka ay puwedeng magresulta sa isang malubhang pagkawala ng tubig sa katawan (pagkatuyot) at mga mineral. Agad na pagusapan ninyo ng iyong doktor kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng pagkatuyot, gaya ng hindi pangkaraniwang nabawasan na pag-ihi, hindi pangkaraniwang tuyong bibig/nadagdagan ang pagkauhaw, kawalan ng luha, pagkahilo/gaan ng ulo, kahinaan ng kalamnan/pamumulikat, o maputla/kumunot na balat. Bihira lamang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Kaya, dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kasama dito ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, ipaalam ito agad sa iyong doktor o parmasyutiko...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga problema sa puso (tulad ng pagkabigo sa puso, hindi regular na tibok ng puso, pagpapahaba ng QT sa EKG, sakit sa dibdib, atake sa puso o operasyon sa puso sa loob ng huling 3 buwan), tiyan/mga problema sa tiyan (tulad ng pagbara, matinding pagkadumi), gastric bypass/stapling, matinding pagkawala ng tubig sa katawan (pag-aalis ng tubig), magagalitin na sakit sa bituka/colitis, mababang mineral ng dugo, mga problema sa bato, mga problema sa atay (tulad ng cirrhosis, fluid build-up sa tiyan), pinaghihigpitan ng asin ang diyeta, pang-araw-araw na alkohol o paggamit ng gamot na pampakalma, problema sa pag-agaw, mga problema sa paglunok (tulad ng pagitid ng tubo ng paglunok / esophagus). Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mas matanda dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot, lalo na ang mga problema sa bato, pagkatuyot, at hindi regular na tibok ng puso. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...