Vivotif Berna


Celltech | Vivotif Berna (Medication)


Desc:

Ang Vivotif Berna/typhoid na bakuna ay ginagamit sa pagtulong na pigilan ang impeksyon (typhoid fever) dulot ng bakterya(Salmonella typhi). Ang bakuna na ito ay naglalaman ng buhay na bakterya na nanghihina. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagdulot ng katawan na gumawa ng kanyang sariling proteksyon(antibodies)laban sa bakterya na dulot ng typhoid fever. ...

Side Effect:

Ang masyadong malubhang alerdyik reaksyon sa gamot na ito ay bihira. Huwag mag atubiling humingi kaagad ng medikal na tulong kung ikaw ay makapansin ng kahit anong malubhang sintomas ng alerdyik reaksyon,kabilang: pantal,pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), malubhang pagkahilo,hirap sa paghinga. Maraming tao ang gumagamit mg gamot na ito na walang malubhang mga epekto. Ang pagduduwal ay maaaring mangyari. Kung ang epektong ito ay magpatuloy o lumalala,sabihan ang iyong doktor o parmasyutiko kaagad. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan bago gamitin ang gamot na ito,lalo na ang kasalukuyang lagnat/sakit, kasalukuyang mga problema sa tiyan(tulad ng patuloy na pagtatae/pagsusuka),mga problema sa immune system (tulad ng HIV infection),cancer(tulad ng leukemia, lymphoma). Bago inumin ang typhoid na bakuna,ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyik dito,o kung ikaw ay may iba pang alerdyik. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi advisable ang paggamit sa gamot na ito ng walang payo sa iyong doktor. ...