Wild yam


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Wild yam (Medication)


Desc:

Ang Wild yam, kilala rin sa tawag na Dioscorea villosa, ay isang halaman na ginagamit upang maibsan ang sakit sa puson dulot ng pagreregla, sintomas ng menopause, rayuma, at mga sakit sa pantog. Ang Wild yam ay naglalaman ng diosgenin, na maaaring gawing iba’t ibang klase ng steroid sa loob ng laboratory, gaya ng estrogen at dehydroepiandrosterone (DHEA). Inumin ang Wild yam nang naaayon sa payo ng doktor o healthcare provider. Sunding mabuti ang mga direksiyon nakalagay sa tatak para sa maayos at tamang paggamit. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Wild yam ay mainam at ligtas para sa karamihan, at hindi nagdudulot ng malalang reaksyon. Karaniwan, ang produktong ito ay nagdudulot ng: pagkahilo, pagsuska, pagtatae at sakit ng ulo. Kung magpatuloy o lumala ang alin man sa mga sintomas na nabanggit, tumawag sa doktor. Ang pagkakaroon ng allergic reaction ay bihira, ngunit humingi ng agarang atensyong medikal kung makaranas ng mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, malubhang pagkahilo, paninikip ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila o mukha, o pamamatal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihan muna ang doktor kung ikaw ay may anumang alerhiya (allergy). Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit o umiinom ng iba pang gamot o kung ikaw ay nakaranas na o nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na kundisyon: sakit sa atay, anumang uri ng kanser gaya ng kanser sa suso, obaryo, matris, o kanser sa prosteyt. Kung nagbubuntis o nagpaapsuso, hindi inirerekumenda ang gamot na ito nang walang pahintulot ng doktor. ...