Azathioprine


Salix | Azathioprine (Medication)


Desc:

Ang Azathioprine ay isang prodrug ( isang pasimula ng gamot) na nagagawang aktibong pormang tinatawag na mercaptopurine (Purinethol) sa katawan. Ang Azathioprine ay isang immunosuppressant, na, isang gamot na ginagamit upang supress ang sistemang imyun. Ito ay ginagamit upang gamutin ang mga pasyenteng nagkaroon ng transplantasyon ng bato at para sa mga sakit na kung saan importante ang sistemang imyun. ...

Side Effect:

Ang Azathioprine ay pwedeng magsanhi ng pagkalason ng atay (halimbawa, sa mas kaunting 1 porsyente ng mga pasyenteng mayroong rayuma). Ang lahat ng mga pasyenteng gumagamit ng Azathioprine ay nangangailangan ng regular na pag-eksamin ng dugo para sa bilang ng mga selula ng dugo at eksamin sa atay upang imonitor ang mga epekto ng Azathioprine. Ang pinakakaraniwang seryosong epekto ng Azathioprine ay nakakaapekto sa selula ng dugo at sistemang gastrointestinal. Ang ibang mga epektong mas madalang na nararanasan ay may kasamang pagod, paglalagas ng buhok, mga sakit ng kasu-kasuan, at pagtatae. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung ikaw ay magkaroon ng alinman sa mga sumusunod: hindi pangkaraniwang pagbabago sa balat, pagbabago sa anyo/laki ng nunal, hindi pangkaraniwang pagtubo/bukol, namamagang mga glandula, paga o masakit na tiyan, hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang, pamamawis sa gabi, hindi maipaliwanag na pangangati, mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), madaling pagpapasa/pagdurugo, o hindi pangkaraniwang pagod. ...

Precaution:

Bago gamitin ang azathioprine, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng alerhiya o ibang mga problema, Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa bato, sakit sa atay, mga karamdaman sa dugo, bumababang paggawa ng utak sa buto, kasaysayan ng kanser (tulad ng limpoma), mga aktibong inpeksyon, ilang karamdaman sa ensaym (kakulangang ng TPMT). Huwag magkakaroon ng mga imyunisasyon/baksinasyon ng walang konsente ng iyong doktor, at iwasang makihalubilo sa mga taong kamakailang lamang ay tumanggap ng pambibig na bakuna sa polyo o bakuna sa trangkasong nilanghap gamit ang ilong. Dahil ang medikasyong ito ay pwedeng magpataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng mga seryosong inpeksyon, hugasang maigi ang iyong kamay upang mapigilan ang pagkalat ng mga inpeksyon. Iwasang makihalubilo sa mga taong mayroong nakakahawang sakit (halimbawa, trangkaso, bulutong). Mag-ingat sa paggamit ng matatalim ba bagay tulad ng pang-ahit o panggupit sa kuko, at iwasan ang mga gawaing tulad ng larong may kontak upang pababain ang tiyansa ng pagkakaroon ng hiwa, sugat, o pinsala. Ang paggawa ng bato ay humihina habang ikaw ay tumatanda. Ang medikasyong ito ay inaalis ng iyong bato. Kaya naman, ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Inirirekomenda sa mga lalaki at babaeng gumamit ng dalawang epektibong porma ng pangontrol sa pag-aanak (halimbawa, mga kondom, tabletang kumukontrol sa pag-aanak) habang umiinom ng medikasyong ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...