Witch hazel


Boiron | Witch hazel (Medication)


Desc:

Ang Witch hazel ay isang gamot na ginagamit upang mabawasan ang pagkairita ng balat. Ang paglalagay ng Witch hazel cream ay nagpapabuti ng katamtamang pagkairita ng balat, ngunit mas mainam pa rin ang hydrocortisone. Ang pagpapahid ng tubig na may Witch hazel sa balat ay maaaring makatulong sa panandaliang tulong sa pangangati, pagkabalisa, iritasyon, at hapdi na dulot ng almoranas o iba pang karamdaman sa puwit o hindi malubhang pagdurugo. Maaari rin itong makabawas sa kaunting pagdurugo. ...

Side Effect:

Ang Witch hazel ay naglalaman ng kemikal na maaaring magdulot ng kanser (safrole), ngunit maliit lamang ang bilang ng mga ito na hindi dapat ipangamba. Ang pag-inom ng kakaunting Witch hazel ay ligtas sa karamihan ng mga matatanda. Para sa ibang tao, maaaring magdulot ng pagsama ng tiyan ang Witch hazel kapag ito ay ininom. Ang paginom nito nang maramihan ay maaaring magdulot ng problema sa atay. Ang Witch hazel ang ligtas sa karamihan ng matatanda kapag direktang ipinahid sa balat. Sa ibang tao, maaari itong magdulot ng katamtamang pagkairita ng balat. Ang malalang allergic reaction sa produktong ito ay madalang. Subalit, humingi kaagad ng agarang tulong medikal kung makaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng malubhang allergic reaction, kagaya ng: pantal, pangagati/pamamaga (lalo na sa mukha, dila, at lalamunan), malubhang pagkahilo, at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng inactive ingredients, na maaaring magdulot ng allergic reactions o iba pang komplikasyon. Bago gamitin ang gamot na ito sabihan muna ang doktor kung ikaw ay may anumang uri ng alerhiya (allergy). Bago gumamit ng produktong ito sabihin muna sa iyong doktor ang lahat ng mga herbal na produktong iyong ginagamit, nireseta man o hindi. Kung nagbubuntis o nagpaapsuso, hindi inirerekumenda ang gamot na ito nang walang pahintulot ng doktor. ...