Xifaxan


Salix | Xifaxan (Medication)


Desc:

Ang Xifaxan/rifaximin ay ginagamit upang gamutin ang pagtatae na dulot ng mga karaniwang bakterya na kilala sa ngalan na E. coli (pagtatae ng manlalakbay). Ang gamot na ito ay nananatili lamang sa iyong digestive system at hindi naa-absorb sa dugo. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa pagdami ng bakterya. Ginagamit din ang gamot na ito upang maiwasan ang isang problema sa utak na sanhi ng sakit sa atay (hepatic encephalopathy). Maaari itong makatulong na mapabuti ang katayuan sa pag-iisip. ...

Side Effect:

Sa bihirang pagkakataon, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-associated diarrhea) dahil sa isang uri ng bakterya na resistant sa antibiotics. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari habang sumasailalim sa pagpapagamot o ilang linggo hanggang ilang buwan pagkatapos tumigil sa paggagamot. Huwag gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o mga narcotic pain medications kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala sa kanila. Sabihin agad sa iyong doktor kung nakaranas ka ng: patuloy na pagtatae, sakit ng tiyan/cramping, dugo/uhog sa iyong dumi. Ang isang napaka-seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay hindi inaasahan, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung maranasan ito. Ang mga simtomas ng isang seryosong allergic reaction ay maaaring kasama ang mga sumusunod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito kumpletong listahan ng mga posibleng side-effects. Kung nakakaranas ka ng iba pang mga side-effect na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Xifaxan sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay allergic dito; o sa iba pang mga rifamycins (rifampin, rifabutin); o kung mayroon ka ng anumang uri ng allergy. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng allergic reaction o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...