Xolair


Genentech | Xolair (Medication)


Desc:

Ang Xolair/omalizumab, ay kabilang sa klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa epekto ng IgE, isang likas na sangkap sa katawan na nagdudulot ng sintomas ng hika. Ang gamot na ito ay ginagamit upang tratuhin ang allergy sensitive at katamtaman hanggang sa matinding kaso ng hika, na hindi kayang kontrolin ng mga inhaled steroids. Ang Xolair ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksiyon sa subcutaneously (sa ilalim ng balat) ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, sa loob ng ospital o klinika, karaniwang isang beses bawat 2 linggo o bawat 4 na linggo, ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang side-effect na maaaring idulot ng Xolair ay ang mga sumusunod: sakit; sakit ng ulo, pagod na pakiramdam; sakit ng kasukasuan o kalamnan; pagkahilo; sakit sa tainga; pagkawala ng buhok; banayad na pangangati o pantal sa balat; namamagang lalamunan o sintomas ng sipon o pamumula, pamamasa, pag-iinit, nasusunog, nakatutuya, nangangati, sakit, o pamamaga ng iyong balat kung saan ibinigay ang iniksyon. Napapabilang ang allergy sa mas matinding masamang reaksyon. Humingi kaagad ng pangangalagang medikal kung maranasan mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: wheezing, paghihigpit sa iyong dibdib, problema sa paghinga; pantal sa balat; pakiramdam ng pagkabalisa o gaan ng ulo, nahimatay; init o panginginig sa ilalim ng iyong balat; o pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay allergic dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay sumasa-ilalim sa allergy immunotherapy. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...