Yasmin 28


Bayer Schering Pharma AG | Yasmin 28 (Medication)


Desc:

Ang Yasmin/Drospirenone at Ethinyl Estradiol ay nakakapigil sa obulasyon (ang paglabas ng itlog mula sa obaryo) at nakakapag-dulot rin ng mga pagbabago sa mga linya sa iyong servikal at matris, na nagpapahirap sa sperm upang makaabot sa bahay-bata at mahirap para sa nahinog na itlog upang kumapit sa bahay-bata. Ang Yasmin ay ginagamit bilang kontra sa kapanganakan upang mapigilan ang pagbubuntis. Ito rin ay ginagamit upang magamot ang moderatong tigyawat sa mga kababaihang mayroon ng halos 14 taong gulang at nagsimula nang magkaroon ng regla, at sa mga humihiling ng gumamit ng pills sa pagkontrol ng kapanganakan upang mapigilan ang pagbubuntis. ...

Side Effect:

Humanap ng agarang tulong pangmedikal kung alinman sa mga ito ang bibihira ngunit seryosong mga epekto ang naganap: mga bukol sa suso, matinding sakit sa tiyan/sikmura, maitim na ihi, paninilaw ng balat/mata, mga pagbabago sa pag-iisip/kalagayan (tulad ng bagong/paglala ng depresyon, pag-iisip ng kamatayan). Ang lubhang napakaseryosong mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang tulong pangmedikal kung ikaw ay nakakapansin ng alinmang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama na ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagka-hilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Yasmin kung ikaw ay buntis o kung ikaw ay nagkaroon lang ng kamakailang anak. Hindi ka dapat gumamit ng Yasmin kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: di-kontroladong pagtaas ng persyon sa dugo, sakit sa puso, karamdaman sa pamumuo ng dugo, mga problema sa sirkulasyon, mga problema sa dyabetis kasama ng iyong mga mata at o kidney, di-karaniwang pagdurugo ng puki, sakit sa atay o kanser sa atay, malubhang sakit ng migraine, kung ikaw ay naninigarilyo at lampas na sa 35, o kung ikaw ay nagkaroon na ng kanser sa suso o matris, paninilaw ng mata/balat na dulot ng mga gamot pangotra sa kapanganakan, atake sa puso, strok, o pamumuo ng dugo. Ikaw ay maaaring mangailangang gumamit ng back up na pangontra sa panganganak, tulad ng mga condom o spermicide, kapag ikaw ay nagsimula ang magsimula sa paggamit ng Yasmin o kung nakalimot ka ng dosis. ...