Yocon


Glenwood | Yocon (Medication)


Desc:

Ang Yocon/Yohimbine ay ginagamit panggamot at pangdiagnosis ng ibang mga uri ng kawalan ng kalakasan. Ang Yacon ay nagpapataas ng dami ng dugo na hinahayaang dumaloy sa titi at pinipigilan ang dugo mula sa pagdaloy nito palabas ng titi. Ito ay maaaring magdulot ng pagtayo. ...

Side Effect:

May mga ibang mga epekto na maaaring maganap pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, o mainit/namumulang mukha. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa ‘yong doktor o parmasyutiko. Maraming mga tao ang gumagamit ng gamot na ito ang di nagkaroon ng mga malubhang mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ang malamang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: mga pagbabago sa pag-iisip/kalagayan (tulad ng pagkabagabag, iritable, pagkanerbyos), panginginig(tremor), pagbabago sa dami ng ihi, mabili na pagtibok ng puso. Ang napaka seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: sakit sa kidney, karamdaman sa kaisipan/kalagayan (tulad ng kabagabagan/karamdaman sa pagkapanik, depresyon), ulser sa tyan/sikmura, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo (hypertension). Gamitin ang ibayong pag-iingat habang nagmamaneho, nagpapaandar ng makinarya, o nagsasagawa ng ibang mga mapanganib na aktibidad. Ang Yocon ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Kung ikaw ay nakararanas ng pagkahilo, iwasan ang mga aktibidad na ito. Gumamit ng ibayong pag-iingat habang tumatayo mula sa pagkaka-upo o pagkahigang posisyon. Ang gamot na ito ay maaring maging mas malamang na magdulot ng pagkahilo kapag nag babago-bago ng posisyon. ...