Azelastine


Unknown / Multiple | Azelastine (Medication)


Desc:

Ang Azelastine ay isang antihistamine, isang kemikal na humaharang sa mga epekto ng histamine, ibang kemikal na responsable sa ilang mga sintomas ng reaksyong alerdyi. Ang Azelastine ay iba sa kemikal ng ibang mga antihistamine at ginagamit lamang bilang panglanghap sa ilong para sa paggagamot ng sintomas ng pana-panahong allerghic rhinitis, tulad ng makating ilong, pagbahing, at pangangati ng ilong sa mga adulto at batang edad 12 o mas higit pa. ...

Side Effect:

Ang Azelastine ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyoing doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang malubha o ayaw mawala: mapait na panlasa, pagod, pagdagdag ng timbang, sakit ng kalamnan, pagsusunog ng ilong. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Azelastine, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang dito; o kung ikaw ay mayroong ibang alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap tulad ng benzalkonium chloride na pwedeng magsanhi ng alerhiya o ibang mga problema. Ang Azelastine ay dapat lamang gamitin habang buntis kung palagay ng manggagamot ay mas makatarungan ang posibleng panganib sa sanggol. Hindi alam kung naipapasa ba ang Azelastine sa gatas ng ina. Dahil maraming gamot ang lumalabas sa gatas ng ina, dapat na mag-ingat kung gagamitin ang Azelastine ng isang nagpapasusong babae. ...