Yodoxin


Glenwood | Yodoxin (Medication)


Desc:

Ang Yodoxin/Iodoquinol ay ginagamit ng mag-isa o kasama ng iba pang medikasyon upang gamutin ang mga tiyak na parasitikong impeksyon ng bituka. Ang gamot na ito ay gumagana ng mas maganda kapag ang dami ng gamot sa iyong katawan ay nakatago sa tama at di-nagbabagong lebel. Sa gayon, inumin ang gamot na ito sa magkakaparehong patlang na mga salitan. Para sa mga bata, ang dosis ay nakabase sa iyong timbang. Inumin ang gamot na ito sa bibig pagkatapos ng pag-kain, kadalasang 3 beses kada-araw o tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. Ang Yodoxin ay hindi nirerekumenda na paggamot ng pagtatae ng di-nalalaman ang dahilan. ...

Side Effect:

Ang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarap atensyong medikal kung nakakapansin ng alinman sa mga sintomas ng reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagka-hilo, hirap sa paghinga. Agarang ipagbigay-alam sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ay bibihira ngunit napaka-seryosong epekto ang naganap: mga senyales ng impeksyon (tulad ng. , lagnat, tuluy-tuloy na sakit ng lalamunan). Sabihin kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ang malang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: pamamaga ng leeg (goiter), kahinaan, di-pagka-steady, pagka-inis, sakit ng mga kalamnan, sakit ng mata, mga pagbabago sa paningin(hal. , kawalan ng paningin), namamanhid/tingling ng mga braso/binti. Pagduduwal, pagsusuka, kabagabagan ng sikmura, pulikat ng tyan, pagtatae, sakit ng ulo, pagkahilo, o pangangati ng tumbong ay maaaring maganap. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: sakit sa teroydeo, sakit sa kidney, mga sakit sa mata (hal. , optic neuritis, kawalan ng paningin). Ang gamot na ito ay di-dapat gamitin kung ikaw ay mayroong tiyak na kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumonsulta muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong: sakit sa sa atay. Bago uminom ng iodoquinol, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o sa ibang ‘8-hydroxyquinolines’ (hal. , clioquinol); o sa iodine; o ikaw ay mayroong anumang mga alerhiya. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa makasigurong kaya mo itong isagawa ng ligtas. Limitahan ang mga inuming nakakalasing. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. ...