Yohimbine - oral


Unknown / Multiple | Yohimbine - oral (Medication)


Desc:

Ang Yohimbine ay ginagamit upang mapataas ng daloy ng dugo sa paligid. Ito rin ay ginagamit sa pagpapalaki ng pupila ng mata. Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng mga problema ng lalaki sa pakikipag-talik (kahinaan o di-pagtayo). Ang gamot na ito ay hindi para sa paggamit sa mga kababaihan. Ito rin ay hindi nirerekumenda para sa paggamit sa mga bata o mas mga nakakatanda. Ang paraan ng paggalaw ng yohimbine ay hindi pa siguradong nalalaman. Ito ay naiisip, ngunit, upang magtrabaho sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng katawan sa tiyak na mga kemikal na nakakatulong upang makagawa ng pagtayo. Ito ay hindi tumatalab sa lahat ng mga kalalakihan na may kawalan ng kalakasan. Ang dosis ng yohimbine ay magiging iba para sa magkakaiba-ibang pasyente. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay: pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, o mainit/namumula ang maganap. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung alin sa mga ito ang malamang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan (tulad ng, iritable, pagkanerbyos), panginginig (tremor), pagbabago sa dami ng ihi, mabilis na pagtibok ng puso ang doktor ay dapat na masabihan. Ang napaka seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng anumang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), malubhang pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng yohimbine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng di-aktibong mga sangkap, na maaaring makapagdulot ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: sakit sa kidney, karamdaman sa pag-iisip/kalagayan (tulad ng kabagabagan/karamdaman sa pagka-panik, depresyon), ulser sa tiyan/sikmura, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo (hypertension). Ang gamot na ito ay maaaring makapag-pahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa ikaw ay makasigurong kaya itong isagawa ng ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago ang operasyon, ipagbigay-alam sa doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong iyong ginagamit (kasama na ang mga niresetang gamot, di-niresetang gamot, at erbal na mga produkto). Ang gamot na ito ay di-karaniwang ginagamit sa mga kababaihan. Nang sa gayon, ito ay malamang na di magamit habang nagbubuntis o nagpapasuso. ...