Zanaflex


Acorda Therapeutics | Zanaflex (Medication)


Desc:

Ang Zanaflex /tizanidine, na kabilang sa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na mga skeletal muscle relaxant na gumagana sa pamamagitan ng pagbagal ng pagkilos sa utak at sistema ng nerbyos upang payagan ang mga kalamnan na makapagpahinga. Ginagamit ang Zanaflex upang gamutin ang paninikip ng kalamnan at pagmamanhid (spasm) na sanhi ng mga kondisyon tulad ng multiple sclerosis o pinsala sa gulugod. Ito ay isang nireresetang gamot lamang at dapat inumin kung mayroon o walang pagkain, karaniwang dalawang beses o tatlong beses sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas ng walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Zanaflex ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng: isang reaksyong alerdyi -pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; magaan ang ulo, nahimatay, mabagal ang ritmo ng puso; guni-guni, pagkalito, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, maitim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, jaundice (paninilaw ng balat o mga mata); o nasusunog o sakit kapag umiihi ka. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwan at hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: pagkaantok o pagkahilo; pakiramdam ng pagkabalisa o kaba; pagmamanhid o panginginig; sakit sa tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi, pagsusuka; lagnat; tuyong bibig; kalamnan kahinaan, sakit sa likod; nadagdagan ang tono ng kalamnan o pagmamanhid; o pagpapawis o pantal sa balat. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mababang presyon ng dugo o sakit sa puso, sakit sa bato, o sakit sa atay. Dahil ang Zanaflex ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekimenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...