Zanamivir Inhalation


GlaxoSmithKline | Zanamivir Inhalation (Medication)


Desc:

Ang Zanamivir ay isang gamot na antiviral. Hinahadlangan nito ang mga pagkilos ng mga virus sa iyong katawan. Ginagamit ang Zanamivir para maggamot ang mga sintomas ng trangkaso sanhi ng influenza virus sa pasyenteng nagkaroon na ng mga sintomas ng mas mababa sa 2 araw. Maaari ring ibigay ang Zanamivir para maiwasan ang trangkaso sa mga taong maaaring malantad ngunit wala pang mga sintomas. Hindi ginagamit ng Zanamivir ang karaniwang sipon. ...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na epekto ay sakit ng ulo, pagtatae, pagduduwal, ubo, pagsusuka at pagkahilo. Maaaring mangyari ang impeksyon sa sinus, tainga, ilong, at lalamunan. Ang mga reaksyon sa balat, mga reaksyon ng alerdyi, bronchospasms, at mga kaguluhan sa pag-uugali ay naiulat. Ang mga pasyente na may mga sakit sa paghinga ay maaaring makaranas ng mga problema sa paghinga kapag ginagamot sa zanamivir dahil sa pangangati ng daanan ng hangin ng mga maliit na butil mula sa inhaler. Kung may mga problema sa paghinga, ang zanamivir ay dapat na ihinto. Ang mga pasyente na mayroong hika o iba pang mga problema sa paghinga na sensitibo sa mga nalalanghap na abo ay dapat magkaroon ng fast-acting, paglanghap na bronchodilator na ginagamit upang gamutin ang anumang problema sa paghinga na maaaring mangyari kapag gagamit ng zanamivir. ...

Precaution:

Ang Zanamivir ay hindi dapat gamitin kapalit ng pagkuha ng isang taunang iniksyon para sa trangkaso. Bago gamitin ang zanamivir, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hika, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), o iba pang malalang kondisyon sa baga. Ang seryoso o nakamamata na bronchoospasm (hirap sa paghinga) at iba pang mga epekto sa baga ay maaaring mangyari habang gumagamit ng zanamivir. Itigil ang paggamit ng zanamivir at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang wheezing o malalang problema sa paghinga. Huwag gumamit ng nebulizer o ventilator sa pagbigay ng zanamivir. Ang Zanamivir na nilalanghap na pulbos ay hindi dapat ihalo sa isang likido. Ang paggamot sa zanamivir ay dapat magsimula sa lalong madaling panahon kapag lumitaw ang mga sintomas ng trangkaso, tulad ng lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, pananakit ng lalamunan, at tumutulong sipon o baradong ilong. Huwag gamitin ang gamot na ito upang gamutin ang mga sintomas ng trangkaso sa isang batang mas bata sa 7 taong gulang. Ang mga batang edad 5 taong gulang ay maaaring gumamit ng gamot upang maiwasan ang mga sintomas ng trangkaso. Huwag gumamit ng inhaled nasal flu vaccine (FluMist) sa loob ng 2 linggo bago o 48 oras pagkatapos gamitin ang zanamivir. Ang Zanamivir ay maaaring makagambala sa pagkilos ng gamot ng FluMist, na maaaring hindi gaanong epektibong bakuna. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor. Ang ilang mga tao na gumagamit ng zanamivir ay nagkakaroon ng mga bihirang epekto tulad ng pagkalito, pagkalibang at pinsala sa sarili. Ang mga sintomas na ito ay nangyayari ng madalas sa mga bata. Hindi alam kung ang zanamivir ang eksaktong sanhi ng mga sintomas na ito. Gayunpaman, ang sinumang gumagamit ng zanamivir ay dapat na bantayan nang mabuti para sa mga palatandaan ng pagkalito o hindi pangkaraniwang pag-uugali. Tumawag kaagad sa doktor kung ikaw o ang bata na gumagamit ng zanamivir ay may alinman sa mga sintomas na ito. ...