Azelex


Allergan | Azelex (Medication)


Desc:

Ang Azelex/azelaic acid cream 20% ay isang malumanay na malamabot at nagpipigil ng panunuyo na pormulasyon na tinukoy para sa pangkasalukuyang paggagamot ng malumanay-hanggang-katamtamang implamatoryong acne vulgaris. Ang Azelex ay pinaniniwalaang gumagawa ng dalawang moda ng aksyon – gawaing pangontra mikrobyo at normalisasyon ng keratinisasyon (isang proseso kung saan ang mga epithelial cells ay lumalaki habang sila ay pumupunta sa balat at maalis sa pamamalat) – na umaatake sa dalawang malalaking sanhi ng akne. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ay pruritus, pagsusunog, pagkirot at pagtusok-tusok. Ang ibang mga epekto ay tulad ng eritema, panunuyo, pamamantal, pamamalat, iritasyon, dermataitis, at kontak dermataitis ay hind masyadong karaniwan. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Azelex ay isang kontraindikado sa mga indibidwal na nagpapakita ng haypersensitibidad sa kahit anong sangkap nito. Ang Azelex cream ay ginagamit lamang sa balat at hindi para sa mata. Mayroong ibang mga naiulat ng haypopigmentasyon pagkatapos ng azelaic acid. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyong: hika, nauulit na mga episodyo ng cold sores o fever blisters (oral herpes). Habang buntis at nagpapasuso, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito. ...