Zaroxolyn


Novartis | Zaroxolyn (Medication)


Desc:

Ang Zaroxolyn /metolazone ay isang thiazide diuretic (water pill) na ginagamit upang gamutin ang fluid retention (pamamanas) at pamamaga na nagaganap dahil sa mga kondisyon tulad ng congestive heart failure, kidney disease, o iba pang medikal na kondisyon. Ang Zaroxolyn ay isang nirereseta lamang na gamot at dapat inumin na mayroon o walang pagkain, karaniwang isang beses sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto na dulot ng Zaroxolyn ay ang: pagkahilo, magaan na pakiramdam ng ulo, sakit ng ulo, malabo ang paningin, pagkawala ng gana sa pagkain, pagkabalisa sa tiyan, pagtatae, o paninigas ng dumi. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: pagmamanhid ng kalamnan o kahinaan, pagkalito, matinding pagkahilo, hindi pangkaraniwang pagkatuyo ng bibig o pagkauhaw, pagduduwal o pagsusuka, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, hindi pangkaraniwang pagbaba ng dami ng ihi, pagkahimatay, seizure, pagmamanhid o matulis na pakiramdam ng mga braso at mga binti, nabawasan ang kakayahang sekswal, paulit-ulit na namamagang lalamunan o lagnat, madaling pagdugo o pasa, sakit sa tiyan o sikmura, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, at paninilaw ng mga mata at balat. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Kahit bihira ang isang alerdyi, kung ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay nararanasan ay humanap kaagad ng pangangalagang medikal: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, hindi ginagamot na kawalan ng timbang ng mineral tulad ng sodium o potassium, gout, lupus o diyabetis. Dahil ang Zaroxolyn ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagkahilo at paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong magagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...