Azilsartan


Takeda Pharmaceutical Company | Azilsartan (Medication)


Desc:

Ang Azilsartan ay nasa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na angiotensin II receptor antagonists. Pinananatili nito ang mga ugat mula sa pagsisikip, na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ang Azilsartan ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altrapresyon). Ito ay minsang ibinibigay kasama ng ibang mga medikasyon para sa presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensiyang tulong kung ikaw ay magkaroon ng alinmang senyales ng reaksyong alerdyi: hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan agad ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: parang mahihimatay; pag-ihi ng mas kaunti kaysa karaniwan; pagkaantok, pagkalito, pagbabago ng kalooban, dumalas na pagkauhaw, kawalang gana kumain; pagsusuka; o pamamaga, pagdagdag ng timbang, kakapusan ng hininga. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pagtatae, kaunting pagduduwal; ubo; pamumulikat ng kalamnan; o panghihina, pakiramdam na pagod. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...