Zestril


AstraZeneca | Zestril (Medication)


Desc:

Ang Zestril /lisinopril na nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension), congestive heart failure, at upang mapabuti ang kaligtasan ng buhay pagkatapos ng atake sa puso. ginagamit din ito sa pag-iwas sa pagkasira ng bato dahil sa mataas na presyon ng dugo at diyabetis. Ang Zestril ay isang nirereseta lamang na gamot at dapat inumin, mayroon o walang pagkain, tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto ng Zestril ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng: isang reaksyong alerdyi -pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; pakiramdam ng pagkapagod, panghihina ng kalamnan, at pagpitik o hindi pantay na tibok ng puso; sakit sa dibdib; o mataas na mga sintomas ng potasa tulad ng mabagal na ritmo ng puso, mahinang pulso, kahinaan ng kalamnan, matulis na pakiramdam. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwan at hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: ubo; pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo; malungkot na pakiramdam; pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, saki ng tiyan; o banayad na pangangati ng balat o pantal. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato; sakit sa atay; sakit sa puso o congestive heart failure; diyabetis; o isang nag-uugnay na sakit sa tisyu tulad ng Marfan syndrome, Sjogren's syndrome, lupus, scleroderma, o rheumatoid arthritis. Dahil ang Zestril ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...