Zevalin


Bayer Schering Pharma AG | Zevalin (Medication)


Desc:

Ang Zevalin /ibritumomab Tiuxetan ay ginagamit para sa paggamot ng dati nang hindi nagamot na follicular NHL sa mga pasyenteng nakakaranas ng bahagya o kumpletong tugon sa first-line chemotherapy. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa paggamot ng paglala ng kondisyon o refractory, low-grade o follicular B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL). ...

Side Effect:

Ang seryoso at masamang reaksyon ng Zevalin ay pinahaba at matinding cytopenias (thrombositopenia, anemia, lymphopenia, neutropenia) at pangalawang mga malignancies. Ang karaniwang masamang reaksyon ng Zevalin ay ang cytopenias, pagkapagod, nasopharyngitis, pagduduwal, sakit ng tiyan, asthenia, ubo, pagtatae, at pyrexia. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mga karamdaman sa dugo /utak sa buto (Neutropenia, thrombositopenia), kamakailan /kasalukuyang impeksyon. Ang Rituximab, nag-iisa o bilang isang bahagi ng Zevalin therapeutic regimen, ay maaaring maging sanhi ng matindi at maaaring nakamamatay, mga reaksyon ng pagsasalin. Ang mga palatandaan at sintomas ng matinding reaksyon ng pagsasalin ay maaaring ang urticaria, hypotension, angioedema, hypoxia, bronchospasm, pulmonary infiltrates, acute respiratory depression syndrome, myocardial infarction, ventricular fibrillation, at cardiogenic shock. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...