Zileuton - oral


Patheon | Zileuton - oral (Medication)


Desc:

Ang Zileuton ay isang leukotriene inhibitor. Ang leukotrienes ay mga kemikal na nilalabas ng iyong katawan kapag humihinga ka sa isang allergen (tulad ng polen). Ang mga kemikal na ito ay sanhi ng pamamaga sa iyong baga at paghihigpit ng mga kalamnan sa paligid ng mga daanan ng hangin, na maaaring magresulta sa mga sintomas ng hika. Ginagamit ang Zileuton upang maiwasan ang pag-atake ng hika sa mga may sapat na gulang at bata na kasing edad na 12 taong gulang. ...

Side Effect:

Mayroong mga epekto na maaaring maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduduwal, pagkaantok, paninigas ng dumi, pagkahilo, problema sa pagtulog, gas, sakit sa kasukasuan, pamumula ng mata, o pagsusuka. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: sakit sa dibdib, sakit sa leeg /paninigas. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka seryosong epekto na naganap: pagbabago sa pag-iisip /kalooban (pagkabalisa, pagkaagresibo, guni-guni, abnormal na pangarap, pagkalungkot, pag-iisip ng pagpapakamatay /suicide), paninilaw na balat /mata, maitim na ihi, matinding sakit ng tiyan /sikmura, hindi pangkaraniwang pagkapagod, sintomas tulad ng trangkaso (sakit ng ulo, lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan). Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang nararanasang pagduduwal, sakit sa tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi na kulay ng luwad, o jaundice (paninilaw ng balat o mga mata). Ito ay maaaring mga maagang palatandaan ng mga problema sa atay. Huwag gumamit ng zileuton para maggamot ang atake sa hika na nagsimula na. Hindi ito gagana ng mabilis upang mawala ang iyong mga sintomas. Gumamit lamang ng isang fast-acting inhalation na gamot upang gamutin ang isang atake sa hika. Makipag-usap sa iyong doktor kung ang alinman sa iyong mga gamot sa hika ay tila hindi gumagana sa paggamot o pag-iwas sa mga pag-atake ng hika. Maaaring tumagal ng hanggang sa ilang linggo ng paggamit na ito bago bumuti ang iyong mga sintomas. Para sa pinakamahusay na mga resulta, patuloy na gamitin ang zileuton tulad ng nakadirekta, kahit na sa tingin mo ay maayos ka na. Ang walang sintomas na hika ay isang palatandaan na gumagana ang gamot. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung sa palagay mo ang gamot na ito ay hindi gumagana ng maayos tulad ng dati, o kung pinapalala nito ang iyong kondisyon. Kung kailangan mong gumamit ng iyong mga gamot sa loob ng 24 na oras, kausapin ang iyong doktor. Iwasan ang pag-inom ng alak habang gumagamit ka ng zileuton. Maaaring dagdagan ng alkohol ang iyong panganib na mapinsala sa atay. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang anumang pagbabago sa kondisyon o pag-uugali, pagkabalisa, pagkalungkot, o pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili. ...