Abbokinase


Abbott Laboratories | Abbokinase (Medication)


Desc:

Ang Abbokinase ay pangkalahatang kilala bilang Urokinase, na isang sintetiko na protina na maaaring matagpuan nang natural sa mga bato. Ang thrombolytic agent na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbasag at pag-dissolve ng mga clots ng dugo na maaaring makaharang sa mga arterya. Ang Urokinase ay ginagamit sa paggamot ng mga malubhang clots ng dugo sa mga daluyan ng dugo sa baga, kondisyon na kilala bilang pulmonary embolism. Ang Abbokinase ay ibinibigay bilang isang dahan-dahang pag-iniksyon sa isang ugat, gamit ang isang tuluy-tuloy na pagbubuhos ng bomba, sa pamamagitan ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa isang setting ng ospital, karaniwang sa loob ng 12 oras, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Para sa pinakamahusay na mga resulta inirerekumenda na maibigay sa lalong madaling panahon pagkatapos lumitaw ang mga sintomas, sa loob ng 6 na oras ng pagsisimula ng sakit sa dibdib. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang, ang Abbokinase ay maaaring maging sanhi ng:pagkahilo, lagnat, sakit ng ulo, o pagduduwal. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang salungat na reaksyon ay kinabibilangan ng:isang allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, malubhang pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; madaling bruising o pagdurugo; duguan o tarant stools, pag-ubo ng dugo o pagsusuka na mukhang mga bakuran ng kape; sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, pangkalahatang karamdaman; biglaang sakit ng ulo o mga problema sa pagsasalita, paningin, o balanse; lagnat, panginginig, sintomas ng trangkaso, pagduduwal, pagsusuka, sakit sa likod, o sakit sa tiyan; antok, pagkalito, pagbabago ng mood, nadagdagan ang pagkauhaw, pagkawala ng gana; pamamaga, pagtaas ng timbang, nakakaramdam ng kaunting paghinga; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi; pula o lila na pagkawalan ng kulay ng mga daliri o daliri ng paa; mahina o mababaw na paghinga, asul na mga labi o mga kuko; mapanganib na mataas na presyon ng dugo - malubhang sakit ng ulo, malabo na paningin, paghuhugas sa iyong mga tainga, pagkabalisa, pagkalito, sakit sa dibdib, igsi ng paghinga, hindi pantay na tibok ng puso, pag-agaw; o pancreatitis - matinding sakit sa iyong itaas na tiyan na kumakalat sa iyong likod, pagduduwal at pagsusuka, mabilis na rate ng puso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:stroke; malubhang atay o sakit sa bato; mga problema sa mata na dulot ng diabetes; isang impeksyon sa lining ng iyong puso, na tinatawag ding bacterial endocarditis; isang dugong dugo ng iyong puso; kamakailan-lamang na kasaysayan ng pagdurugo ng tiyan o bituka; operasyon o isang paglipat ng organ sa loob ng nakaraang 10 araw. Dahil ang Abbokinase ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong paggamit ng alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...