Azithromycin


Pfizer | Azithromycin (Medication)


Desc:

Ang Azithromycin ay epektibo laban sa mga bakteryang madalang kapitan na nagsasanhi ng otitis media (inpeksyon sa gitnang bahagi ng tainga), tonsilaitis, laryngitis, brongkitis, pulmonya, at sinusaitis. Ito rin ay ginagamit labang sa maraming mainpeksyong sakit na naipapasang pansekswal tulad ng nongonococcal urethritis at cervicitis. ...

Side Effect:

Ang madalang na epekto ay may kasamang abnormal eksamin ng atay, mga reaksyong alerdyi, at pagkakaba. Ang Azithromycin ay pangkalahatang tinatanggap ng mainam. Ang pinakakaraniwang epekto ay ang pagtatae o maluluwag na mga dumi, pagduduwal, sakit ng tiyan, at pagsusuka na maaaring mangyari ng mas madalang sa isa kada dalawampung taong tumatanggap ng Azithromycin. Ang paggamit ng medikasyong ito sa matagal o nauulit na panahon ay maaaring magresulta sa pambibig na trus o baong inpeksyong yeast sa ari (pambibig o pang-ari ng babaeng halamang-singaw na inpeksyon). ...

Precaution:

Walang sapat na pag-aaral ng Azithromycin para sa mga buntis na babae. Ang Azithromycin ay dapat na gamitin lamang habang buntis kung malinaw na kinakailangan. Hindi alam kung ang Azithromycin ay naipapasa ba sa gatas ng ina. Ang Azithromycin (maliban sa Zmax) ay hindi dapat na gamitin kasabay ng mga antisidong base sa aluminyo o magnesya, tulad ng Mylanta o Maalox dahil ang mga antasido ay sasama sa Azithromycin ay pipigilan ito mula sa pagkasipsip ng bituka. ...