Zocor


Merck & Co. | Zocor (Medication)


Desc:

Ang Zocor /simvastatin, na kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na HMG-CoA reductase inhibitors (statins) at gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal ng paggawa ng kolesterol sa katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa pagbabawas ng kabuuang kolesterol, LDL cholesterol, at triglycerides, at para sa pagdaragdag ng HDL kolesterol sa mga pasyente na may coronary heart disease, diyabetis, peripheral vascular disease, o kasaysayan ng stroke o iba pang cerebrovascular disease. Ang Zocor ay isang nireresetang gamot lamang at dapat inumin ng mayroon o walang pagkain, karaniwan ay isang beses sa isang araw sa gabi, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Para sa pinakamahusay na mga resulta, ang gamot na ito ay dapat gamitin kasama ng pagdyedyeta, pagbawas ng timbang, at pag-eehersisyo. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto ng Zocor ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng: isang reaksyong alerdyi -pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, mukha, o mga pantal; sakit ng kalamnan, sakit kapag hinahawakan, o kahinaan na may sintomas ng lagnat o trangkaso, at madilim na kulay na ihi. Kung napapansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwan at hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: banayad na sakit sa tiyan, gas, hangin sa tiyan, sakit ng tiyan, heartburn, pagduduwal; paninigas ng dumi o pagtatae. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito o sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: isang hindi aktibo na thyroid gland, diyabetis, seizure, mababang presyon ng dugo, sakit sa atay o bato. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Dapat iwasan ang mga inuming alkohol upang mabawasan ang iyong mga panganib na mapinsala sa atay. ...