Zoloft


Pfizer | Zoloft (Medication)


Desc:

Ang Zoloft /sertraline ay isang antidepressant sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Ang Zoloft ay nakakaapekto sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at maging sanhi ng pagkalumbay, pagkagulat, pagkabalisa, o sobrang mapilit na mga sintomas. Ginagamit ang Zoloft upang gamutin ang pagkalumbay, obsessive -mapilit na karamdaman, karamdaman sa gulat, mga karamdaman sa pagkabalisa, post-traumatic stress disorder, at premenstrual Dysphoric disorder. ...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto ng Zoloft ay ang pagkaantok, nerbyos, hindi makatulog, pagkahilo, pagduduwal, panginginig, pantal sa balat, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit ng ulo, pagtatae, abnormal na bulalas, tuyong bibig at pagbawas ng timbang. Ang mga mahahalagang epekto ay hindi regular na mga tibok ng puso, mga reaksyong alerdyi at pag activate ng kahibangan sa mga pasyente na may bipolar disorder. Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas o sa mga nakalista, tumawag kaagad sa iyong doktor: malabong paningin, pananaksil, lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, at matinding paghihigpit ng kalamnan, abnormal na pagdurugo o pasa, hallucinating (nakakakita ng mga bagay o pandinig na tinig na wala naman talaga). ...

Precaution:

Maaari kang magkaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay sa unang paggamit antidepressant tulad ng Zoloft, lalo na kung ikaw ay mas bata pa sa 24 taong gulang. Iulat ang anumang mga bago o lumalalang sintomas sa iyong doktor, tulad ng: pagbabago ng pag-uugali o asal, pagkabalisa, pag-atake ng pagkagulatin, problema sa pagtulog, o kung sa palagay mo ay mapusok ka, magagalitin, magulo, mapusok, agresibo, hindi mapakali, sobrang aktibo (sa pag-iisip o pisikal), labis na pagkalumbay o iniisip ang tungkol sa pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili. ...