Zolpidem


Sanofi-Aventis | Zolpidem (Medication)


Desc:

Ang Zolpidem ay ginagamit para sa panandaliang paggamot ng insomnia na may kasamang kahirapan sa pagsimila ng pagtulog. Ang mga matatanda o pasyenteng mahihina ay maaaring maging sensitibo sa mga epekto ng zolpidem tartrate. Ang mga pasyente na may kakulangan sa hepatic ay hindi nalilinaw ang gamot ng mas mabilis tulad ng normal na mga paksa. Ang inirekomendang dosis para sa mga matatanda ay 10 mg isang beses kada araw kaagad bago ang oras ng pagtulog. Ang kabuuang dosis ng zolpidem tartrate ay hindi dapat lumagpas sa 10 mg bawat araw. ...

Side Effect:

Ang mga maaariing maganap: ng madalas: dyspepsia, pagdighay, pagduduwal. Madalang na mangyari: anorexia, paninigas ng dumi, hirap sa paglulon, utot, gastroenteritis, pagsusuka. Ang mga bihirang epekto ay kinabibilangan ng enteritis, eructation, esophagospasm, gastritis, hemorrhoids, sagabal sa bituka, pagdurugo ng tumbong, tooth caries; angina pectoris, arrhythmia, arteritis, circulatory failure, extrasystoles, hypertension aggravated, myocardial infarction, phlebitis, pulmonary embolism, pulmonary edema, varicose veins, ventricular tachycardia, abnormal accommodation, altered saliva, flushing, glaucoma, mababang presyon ng dugo, pagkabaog, pagdami ng laway, tenesmus. ...

Precaution:

Bago gumamit ng zolpidem, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap na maaaring maging sanhi ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay, problema sa kaisipan /kondisyon (tulad ng pagkalungkot, pag-iisip ng pagpapakamatay), personal o kasaysayan ng pamilya ng regular na paggamit /pag-abuso sa mga gamot /alkohol /iba pang mga sangkap, problema sa baga /paghinga (tulad ng chronic obstructive pulmonary disease-COPD, sleep apnea), isang tiyak na sakit sa kalamnan (myasthenia gravis). Dahil ang gamot na ito ay nagkakaantok sa iyo, huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo na ang pagkahilo, pagkalito, kawalan ng katatagan at labis na pagkahilo. Bago magpaopera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga niresetang gamot, mga gamot na hindi nireseta, at mga produktong herbal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...