Zonegran


Eisai | Zonegran (Medication)


Desc:

Ang Zonegran /zonisamide ay inirerekomenda bilang adjunctive therapy para sa paggamot ng bahagyang seizure sa mga may sapat na gulang na. Ang gamot na ito ay ginagamit bilang adjunctive therapy sa paggamot ng bahagyang seizure sa mga may sapat na gulang na may epilepsy. Ang kaligtasan at epektibo nito sa mga batang pasyente na may edad na 16 pababa ay hindi pa naitatag. Ang Zonegranis ay iniinom na mayroon o walang pagkain. Ang mga kapsula ay dapat na lunukin ng buo. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga pinaka-karaniwang epekto ay ang hypertonia, twitching, abnormal na pangarap, vertigo, libido ay nabawasan, neuropathy, hyperkinesia, disorder sa paggalaw, dysarthria, cerebrovascular accident, hypotonia, peripheral neuritis, pagtaas ng reflexes, utot, gingivitis, gum hyperplasia, gastritis, gastroenteritis, stomatitis, cholelithiasis, glossitis, melena, rectal hemorrhage, ulcerative stomatitis, gastro-duodenal ulser, dysphagia, pagdurugo ng gilagid, palpitation, tachycardia, vascular insufficiency, hypotension, hypertension, thrombophlebitis, syncope, bradycardia ay maaaring mangyari. Ang mga hindi magagandang pangyayari na pinaka-karaniwang nauugnay sa pagpapahinto ay kawalan ng pakiramdam, pagkapagod at /o ataxia, anorexia, hirap sa konsentrasyon, kahirapan sa memorya, mabagal ang kaisipan, pagduduwal /pagsusuka, at pagbawas ng timbang. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Zonegran ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: sakit sa atay, sakit sa bato (tulad ng mga kidney stones), mga problema sa baga /paghinga, matagal na pagtatae, metabolic imbalance (metabolic acidosis), isang espesyal na dyeta (ketogenic diet), mga problema sa kaisipan /kalooban (tulad ng depresyon, psychosis). Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay maaaring bawasan ang iyong kakayahang pawisan, na ginagawang mas malamang na magkaroon ka ng heat stroke. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring magdulot sa iyo ng labis na pag-init (tulad ng paggawa ng nakakapagod na gawain /ehersisyo sa mainit na panahon, paggamit ng mga hot tub). Kapag mainit ang panahon, uminom ng maraming likido at magsuot ng magaan na damit. Kung ikaw ay nag-overheat, kaagad na maghanap ng mas malamig na kanlungan at huminto sa pag-eehersisyo. Humingi kaagad ng tulong medikal kung nagkakaroon ka ng lagnat, mga pagbabago sa kaisipan /kondisyon, sakit ng ulo, o pagkahilo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...