Zostavax


Merck & Co. | Zostavax (Medication)


Desc:

Ang bakunang Zostavax /zoster ay isang uri ng buhay na bakuna na ginagamit upang maiwasan ang zoster (shingles) sa mga may sapat na gulang 50 taong gulang pataas, na inilalantad ka sa isang maliit na dosis ng virus, na nagreresulta sa pagbuo ng kaligtasan laban sa sakit. Ang herpes zoster ay sanhi ng parehong virus na sanhi ng bulutong-tubig (varicella) sa mga bata. Kung ang virus na ito ay naging aktibo muli sa taong may sapat na gulang, maaari itong maging sanhi ng herpes zoster o shingles na may mga sintomas tulad ng pantal, paltos at sakit. Ang Zostavax ay iniiniksyon sa ilalim ng balat (subcutaneously), sa itaas na braso, ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Zostavax ay: sakit, pamumula, pasa, o pamamaga kung saan ibinigay sa pamamagitan ng iniksyon; pagtatae; sakit ng ulo; o banayad na pantal sa balat. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang allergy -pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, panghihina, sintomas ng trangkaso; problema sa paghinga; o matindi o masakit na pantal sa balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, o sa ibang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa resistensya tulad ng dulot ng HIV, paggamot sa kanser, o organ transplant, hindi ginagamot na aktibong tuberculosis, kasalukuyang lagnat o karamdaman, dating reaksyon sa iba pang bakuna. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...