Zyban


GlaxoSmithKline | Zyban (Medication)


Desc:

Ang Zyban /bupropion ay isang gamot na antidepressant na nakikitang makakatulong sa pagtigil ng paninigarilyo. Ginagamit ang Zyban upang matulungan ang mga tao na itigil ang paninigarilyo sa pamamagitan ng pagbawas ng mga pagnanasa at iba pang mga epekto sa pag-atras. ...

Side Effect:

Ang hindi gaanong malubhang epekto ng Zyban ay maaaring kabilang ang: sakit ng ulo o sobrang sakit ng ulo; mga problema sa pagtulog (hindi makatulog); pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, tuyong bibig; pagkahilo, tremors (panginginig); pagbabago sa gana ng pagkain, pagbawas ng timbang o pagtaas ng timbang; banayad na pangangati o pantal sa balat, malubha ang pagpapawis; o pagkawala ng interes sa sex. Mas bihira, ngunit malubhang epekto ay mga: pagbabago ng kalagayan o pag-uugali, pagkabalisa, pag-atake ng pagkagulatin, o kung sa palagay mo ay mapusok, magagalitin, magulo, walang imik, agresibo, hindi mapakali, hyperactive, depresyon, seizure (kombulsyon); matinding pamumula, pamamalat, at pulang pantal sa balat; lagnat, namamagang mga glandula, pantal o pangangati, magkasamang sakit, o pangkalahatang sakit na pakiramdam; pagkalito, problema sa pagtuon o guni-guni, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang Zyban ay maaaring maging sanhi ng seizure, lalo na sa mga taong may ilang mga kondisyong medikal o kapag gumagamit ng ilang mga gamot. Dahil ang Zyban ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Ang alkohol ay maaaring maging sanhi ng mas malalang mga epekto mula sa bupropion, ibig sabihin ay ipinagbabawal ang oaggamit sa maraming halaga. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...