Zyprexa


Eli Lilly | Zyprexa (Medication)


Desc:

Ang Zyprexa /olanzapine ay isang atypical na antipsychotic na gamot. Kung paano ito ensaktong gumagana ay hindi pa tukoy. Inaakalang gagana ito sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pagkilos ng ilang mga kemikal sa utak. Ginagamit ang Zyprexa upang gamutin ang mga sintomas ng kondisyon ng psychotic tulad ng schizophrenia at bipolar disorder (manic depression) sa mga may sapat na gulang at bata na hindi bababa sa 13 taong gulang. Minsan ginagamit ang gamot na ito kasama ng iba pang mga antipsychotic na gamot o antidepressants. ...

Side Effect:

Ang Zyprexa ay ginagamit hindi para sa mga kondisyong psychotic na nauugnay sa demensya. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng heart failure, biglaang pagkamatay, o pulmonya sa mga matatanda na may mga kondisyong nauugnay sa demensya. Maaari kang tumaba o magkaroon ng mataas nalebel ng kolesterol at triglycerides (mga uri ng taba) habang gumagamit ng gamot na ito, lalo na kung ikaw ay isang tinedyer pa. Ang Zyprexa ay maaaring maging sanhi ng mataas na asukal sa dugo (hyperglycemia). Kung ikaw ay may diyabetis, suriin ang iyong mga antas ng asukal sa dugo ng regular habang kumukuha ka ng Zyprexa. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon ka o sa isang miyembro ng pamilya ay may kasaysayan ng mga sumusunod: diyabetis, sakit sa puso, mataas na lebel ng kolesterol /triglyceride sa dugo, mataas na presyon ng dugo, labis na timbang. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: problema sa atay, mababang presyon ng dugo, kanser sa suso, stroke, demensya, sakit na Alzheimer, seizure, problema sa prostata, glaucoma (narrow angle type), sakit sa bituka, hirap sa paglunok, tardive dyskinesia (tingnan din sa seksyon ng mga epekto), paninigarilyo atbp. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. ...