Zyrtec


Pfizer | Zyrtec (Medication)


Desc:

Ang Zyrtec /cetirizine, ay isang non-sedating na antihistamine na ginamit upang pansamantalang mapawi ang mga sintomas ng hay fever, na kilala bilang allergic rhinitis. Ginagamit din ang Zyrtec upang gamutin ang pangangati at pamumula na sanhi ng mga pantal na tinatawag ding chronic urticaria. Ito ay isang nirereseta na gamot lamang at nagmumula sa isang tableta, isang nginunguya na tableta, isang extended release na tableta, at isang syrup (likido) na iniinom. Gumamit ng Zyrtec ng eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan ang Zyrtec ay madaling maparaya, ngunit pagkahilo, pagkaantok; pakiramdam ng oagkapagod; tuyong bibig; namamagang lalamunan, ubo; pagduduwal, paninigas ng dumi; o sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga, kabog, o hindi pantay na tibok ng puso, panghihina, panginginig, o mga problema sa pagtulog (hindi makatulog), pakiramdam na hindi mapakali, sobrang pagiging aktibo; pagkalito; mga problema sa paningin; o pag-ihi ng mas mababa sa dati o wala talaga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Zyrtec ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa ibang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa bato o atay. Dahil ang Zyrtec ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...