Zyrtec Allergy


Ortho | Zyrtec Allergy (Medication)


Desc:

Ang Zyrtec/cetirizine ay isang antihistamine na nagpapahupa ng mga epekto ng kemikal na histamine sa katawan. Maaaring magdulot ang histamine ng mga sintomas gaya ng pagbahing, pangangati, pagluluha ng mga mata, at sipon. Ginagamit ang Zyrtec upang gamutin ang sipon o mga sintomas ng alerdye kagaya ng pagbahing, pangangati, pagluluha ng mga mata, o sipon. Ginagamit din ang medikasyong ito upang gamutin ang pangangati at pamamaga na dulot ng malalang kaso ng urticaria na siyang kilala rin bilang hives o mga pantal. ...

Side Effect:

Kadalasang walang epekto ang pag-inom ng gamot na ito, ngunit maaaring makaranas ng pagkahilo, pagkaantok, pagkahapo; panunuyo ng lalamunan; pamamaga ng lalamunan, ubo; pagsusuka, pagtatae; at sakit ng ulo. Ilan sa mga lubhang seryoso na pangalawang epekto na siyang nangangailangan ng agarang atensyong medikal ay:reaksyong dulot ng hindi pagkahiyang sa gamot – mga pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o malalaking pantal; mabilis, kumakabog, o hindi regular na tibok ng puso; panghihina, panginginig, o problema sa pagtulog gaya ng insomnia; malalang pagkahapo, pagiging hyperactive; pagkalito; hirap sa paningin; o hindi pag-ihi o pag-ihi nang mas kaunti pa nakagawian. ...

Precaution:

Maaaring makasama ang Zyrtec sa iyong pag-iisip o pag-uugali. Maging maingat kapag nagmamaneho o kapag may ginagawang anumang bagay na kinakailangan mong maging alerto. Maaaring paigtingin ng pag-inom ng alak ang ilang pangalawang epekto ng Zyrtec. Sabihin sa iyong doktor kapag regular kang gumagamit ng ibang gamot na nagpapaantok sa’yo (gaya ng gamot para sa sipon o alerdye, gamot na narkotik para sa kirot, pampatulog, pampakalma ng mga masel, at gamot para sumpong, matinding pagkalungkot, o pagkabalisa). Kung nagbubuntis at nagpapasuso, hindi pinapayong gamitin ang gamot na ito hangga’t walang pahintulot ng doktor. ...