Acetaminophen, phenyltoloxamine - oral


Endo Pharmaceuticals | Acetaminophen, phenyltoloxamine - oral (Medication)


Desc:

Ang Acetaminophen, phenyltoloxamine-oral ay ang pinagsamang pain reliever at antihistamine. Ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng alerdyi katulad ng sakit ng ulo, malabnaw na sipon, at pagbahing. Ang gamot na ito ay hindi gagamot sa isang impeksyon. Ang Phenyltoloxamine ay isang antihistamine na tumutulong upang bawasan ang mga sintomas ng sipon. ...

Side Effect:

May ilang kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito sa iilang tao. Kasama na dito ang pagkabalisa; antok; tuyong bibig, ilong, o lalamunan; heartburn; pagduduwal; kinakabahan; pagkapal ng uhog sa ilong at lalamunan; masakit ang tiyan. Ang gamot at maaaring magdulot ng malubhang reaksiyon dahil sa alerdyi tulad ng pantal; pantalino; nangangati; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; madugong o itim na dumi ng tao; pagkalito; maitim na ihi o maputlang mga dumi; nabawasan ang pag-ihi; pagtatae; kahirapan sa paglunok; pagkahilo; pagkawala ng pandinig; hoarseness; patuloy na namamagang lalamunan o iba pang mga palatandaan ng impeksyon; maalingasaw na tunog sa tainga; matinding sakit sa tiyan; hindi pangkaraniwang pagpantal o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod; pagsusuka; dilaw ng balat o mata. Pwede din itong maka-apekto sa puso at magdulot ng abnormal na tibok ng puso, hypotension, at pagpapasigla sa puso at hematologic side effects na kasama ang thrombocytopenia at agranulocytosis. Ang mga masamang epekto ng systema ay nagsasama rin ng pag-aantok, nabalisa na koordinasyon, kawalan ng kakayahan na tumutok, hindi pagkakatulog, panginginig, pagkabagabag, pagkumbinsi, pagkamayamutin, at pag-asa. Iwasan ang pag-inom ng lagpas sa dosis para hindi maranasan ang tuloy-tuloy na pagduduwal / pagsusuka, matinding sakit sa tiyan / tiyan, mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban, malubhang antok / pagkahilo, pag-ring sa mga tainga. ...

Precaution:

Kapag ikaw ay may kahit ano mang uri ng alerdyi, ipabigay alam sa iyong doktor. Ang gamot ay nakakadulot ng pagkahilo, pag-aantok o maging sanhi ng malabo na paningin. Samakatuwid, iwasan nag magmaneho ng sasakyan, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na pananaw hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang ganoong mga aktibidad nang ligtas. Higit sa lahat, limitahan din ang pag-inom ng mga inuming may alkohol. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa at pag-aantok sa mga bata. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...