Aluminum carbonate


Unknown / Multiple | Aluminum carbonate (Medication)


Desc:

Ang Aluminum carbonate ay isang antasido. Ang Aluminum carbonate ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng tumaas na asido ng tiyna sa mga kondisyong tulad ng pangangasim ng sikmura, acid reflux, hindi pagkakatunaw ng asido, maasim na sikmura, at mga ulser sa tiyan. Ang Aluminum carbonate ay ginagamit rin upang gamutin, kontrolin, o pangasiwain ang mga mataas na lebel ng pospeyt sa iyong katawan. Ang Aluminum carbonate ay ginagamit rin kasama ang mababang pospeyt na diyeta upang pigilan ang pormulasyon ng mga pospeyt na pang-ihing bato. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay pangkalahatang mainam na nagagamit. Ang kawalan ng ganang kumain at konstipasyon ay maaaring mangyari. Sabihan agad ang iyong doktor kung ikaw ay may mabuong kahit ano sa mga seryosong epektong ito: sukang parang kapeng durog, madilim/parang alkitran na mga dumi. Ang mga reaksyong aledyi tulad ng hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga karamdaman ng tiyan, kahit anong mga alerhiya. Ang medikasyong ito ay dapat lamang gamitin kung malinaw na kinakailangan habang nagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo kasama ang iyong doktor. Konsultahin ang iyong doktor bago gumamit ng kahit anong medikasyon habang nagpapasuso. Ang Aluminum carbonate ay dapat na iwasan kung ikaw ay may alerhiya sa mga produktong aluminyo, gastric outlet destruction, altapresyon, CHF, haypopospatemya o sa mga kaso ng paggagatas. ...