Aluminum chloride


Unknown / Multiple | Aluminum chloride (Medication)


Desc:

Ang Aluminum chloride ay isang substansya na ginagamit upang tumulong sa pagkontrol ng sobrang pamamawis, tinatawag ring hyperhidrosis. Ito ay ginagamit sa balat lamang. Ang medikasyong ito ay dapat na gamitin ng eksaktong gaya ng pinreskriba sa iyo at hindi dapat na gamitin sa mas malaking dami o mas matagal kaysa sa inirekomenda ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan, ito ay nagagamit ng maayos ng maraming tao, ngunit ang pangingilabot, malumanay na pangangati, o iritasyon ay maaaring mangyari kapag iniligay ang medikasyon sa unang pagkakataon. Ang ibang mas seryosong epekto, na nangangailan ng agarang tulong medikal ay may kasamang reaksyong alerdyi tulad ng pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aluminum Chloride, ipabatid sa iyong doktor ang tungkol sa kahit anong alerhiya mo. Sabihin rin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal at kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot. Sabihin sa kanya ang iyong mga ginagamit na pamawing-amoy at ibang pamaawing-pawis. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...