Aluminum hydroxide suspension


3M Pharmaceuticals | Aluminum hydroxide suspension (Medication)


Desc:

Ang Aluminum ay isang natural na lumilitaw na mineral. Ang aluminium hydroxide ay isang antasido. Ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng tumaas na asido sa tiyan, tulad ng pangangasim ng sikmura, pag-iiba ng tiyan, maasim na sikmura, o hindi pagtutunaw ng asido. Ang Aluminum hydroxide ay isang antasidong gumagawa ng mabilis upang pababain ang asido sa tiyan. Ang mga likidong antasido ay kadalasang gumagawa ng mas mabilis/mas maayos kaysa sa mga tableta o kapsula. Ang medikasyongito ay gumagawa lamang sa mga umiiral na asido sa katawan. Hindi nito pinipigilan ang produksyong ng asido. Ito ay maaaring gamitin ng mag-isa lamang o kasama ang ibang mga medikasyon na nagpapababa ng produksyon ng asido. ...

Side Effect:

Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng medikasyong ito at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: matinding sakit ng tiyan o konstipasyon; madugo, itim, o mahirap ilabas na mga dumi; pag-ubo ng dugo na parang kapeng durog; sakit kapag umiihi; matinding pagkaantok; o pakiramdam na pagod, kawalan ng ganang kumain, at panghihina ng kalamnan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang hindi aktibong mga sangkap, na pwedeng magsanhi ng reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na problemang pangkalusugan, komunsulta sa iyong doktor o parmaseutiko bago gamitin ang produktong ito: madalas nap ag-inom ng alak, matinding kawalan ng tubig sa katawan (dehaydrasyon/restriksyon ng tubig), mga problema kasama ang konstipasyon, mga problema sa bato (kasama ang mga bato sa bato). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...