Amlodipine and atorvastatin


Pfizer | Amlodipine and atorvastatin (Medication)


Desc:

Ang Amlodipine at Atorvastatin ay kombinasyon ng calcium channel blocker (tyanel na pambara ng kalsyum) at HMG-CoA reductase inhibitor (statin). Ginagamit ang amlodipine ng magisa o kasama ng iba pang medisina na pang lunas ng angina (sakit sa dibdib) o sa high blood pressure (mataas na presyon ng dugo). Ang mataas na presyon ng dugo ay nakadaragdag sa trabaho ng puso at ng arterya. Kapag nagpatuloy ito ng matagal, ang puso at arterya ay maaaring hindi na gumana ng maayos. Ito ay maaaring makasira ng daluyan ng mga dugo (blood vessels) ng utak, puso, at kidney, na nagreresulta sa stroke, heart failure, o kidney failure. Atorvastatin naman ay nagagamit kasabay ng tamang pagdidiyeta upang mapababa ang kolesterol at triglyceride(taba) na lebel sa dugo. Ang medisinang ito ay maaaring makatulong sa pagpigil ng mga medikal na problema( halimbawa. , sakit sa dibdib, atake sa puso, o stroke ) na dulot ng mga tabang nakabara sa daluyan ng dugo. Ito rin ay maaaring magamit upang mapigilan ang mga tiyak na uri ng problema sa puso at daluyan ng dugo sa mga pasyienteng may peligro sa puso. ...

Side Effect:

Humingi ng agarang tulong pang medical kung ikaw ay mayroong mga ganitong senyales ng alerdyik reaksyon:hives(pantal); hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Huminto sa pag-gamit ng atorvastatin at tumawag agad sa iyong doktor kung ikaw ay nakararanas ng ganitong kaseryosong mga epekto: pananakit ng mga kalamnan, tenderness (pananakit o hindi komportableng pakiramdam kapag nahawakan), o panghihina na may kasamang sintomas ng lagnat o trangkaso; o pagduduwal, sakit sa tiyan, mababang lagnat, kawalan ng gana sa pagkain, madilim o madilaw na ihi, kulay luwad na dumi, jaundice (paninilaw ng balat o mata). Ang mga hindi naman gaano kaseryosong mga epekto ay maaaring kabilang ang: banayad na pagduwal o sakit sa tiyan, kabagabagan ng tiyan, heartburn (mala apoy na sakit sa dibdib); konstipasyon, bloating (namamaga), gas; baradong ilong; o nangangati, rashes sa balat, sakit ng ulo, edema (pamamaga na dulot ng sobrang tubig na naiwan sa tisyu ng katawan), sobrang kapaguran, pagka-antok, pagduduwal, sakit sa tiyan, flushing (pamumula), mga palpitasyon at pagkahilo. Ang hindi pangkaraniwang mga epekto nito ay ang sumusunod: pagbabago sa laki ng bituka, arthralgia, asthenia, dyspepsia, dyspnea, gingival hyperplasia, gynecomastia, impotence, polachiurie, mood changes, muscle cramps, myalgia, pruritus, rash, visual disturbances at bibihirang erythema multiforme. ...

Precaution:

Amlodipine at Valsartan ay sobrang nakapag papababa ng iyong presyon sa dugo. Mga senyales ng mababang presyon sa dugo ay lightheadeadness, pagkahilo, o hinihimatay. Congestive heart failure, ay ang kamakailan-lamang na atake sa puso, o operasyon na nagpapataas ng peligro sa mababang presyon ng dugo. Kung ikaw ay mayroong sakit sa atay, ang iyong katawan ay maaaring hindi mag-metabolismo ng amlodipine at valsartan pati narin ang nararapat nito. Samakatuwid, ikaw ay nararapat na mangailangan ng karagdagang pagsubaybay ng iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan at ikaw ay maaring uminom ng mas mababang dosage ng amlodipine at valsartan. Amlodipine at valsartan ay maaaring magdulot ng pagbawas sa paggana ng kidney, lalo na sa mga mas nakakatanda, may sakit sa kidney, may lubhang congestive heart failure (CHF), o sa mga sumusubok ng nonsteroidal anti-inflammartory drugs (NSAIDs) o diuretics (water pills). Ang iyong tagapagbigay ng tagapangalaga sa kalusugan ay maaring piliing bantayan ang paggana ng iyong kidney na may kasamang blood test habang ginagawa mo ito. Kung mayroon ka namang lubhang coronary artery disease, ay mayroong mababang posibilidad na pag-inom ng amlodipine at valsartan ay makapagtataas ng tyansa ng paglubha ng sakit sa dibdib o atake sa puso. Sa panahon ng pagbubuntis ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...