Antihemophilic factor


Wyeth | Antihemophilic factor (Medication)


Desc:

Ang Antihemophilic factor, ay isang substansyang natural na ipinuprodyus ng iyong katawan, aktibahin ang mga substansya sa iyong dugo upang mabuo ang mga ito at nagbabawas sa mga episodyu ng pagdurugo. Ang Antihemophilic factor na panturok ay ginagamit upang gamutin ang seryosong episodyo ng pagdurugo sa mga pasyenteng mayroong pagdurugong problemang tinatawag na hemopilya. Ang gamot na ito ay ibinibigay ng tagapagbigay ng alagang pangkalusugan sa ospital o klinika, gamit ang karayom na inilalagay na itinuturok sa iyong ugat. ...

Side Effect:

Katulad ng kahit anong gamot, ang mga epekto ay pwedeng mangyari. Ang mga hindi masyadong epekto ay may kasamang: pagkahilo, sakit ng ulo, pamamaga ng lalamunan, pangangati, pag-iiba ng tiyan, pagsusuka, pagkapagod. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, humingi ng agarang tulong medikal: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; bumilis na pulso; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa; hirap sa paghinga; hindi kaginhawan o paninikip ng dibdib, o lagnat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot. Dahil ito ay gawa mula sa dugo ng tao, ang maliit na panganib ng pagkakaroon ng inpeksyong sanhi ng mikrobyo tulad ng Hepataitis, kaya naman mag-ingat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...