Aspirin gum - oral


Bayer HealthCare | Aspirin gum - oral (Medication)


Desc:

Ang aspirin ay nasa isang grupo ng gamot na tinatawag na salicilates. Ito ay guamawa sa pamamagitan ng pagbawas sa mga substansya sa katawan na nagsasanhi ng sakit, lagnat, at implamasyon. Ang aspirin ay ginagamit upang gamutin ang malumanay hanggan katamtamang sakit, at upang bawasan ang lagnat o implamasyon. Ito ay minsang ginagamit upang gamutin o pigilan ang mga atake sa puso, atakeng serebral, at anghina. Ang aspirin ay dapat na gamitin para sa mga kardyobaskular na kondisyon lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Ang aspirin ay ginagamit upang bawasan ang sakit at pamamaga sa mga kondisyong tulad ng rayuma. Ang aspirin ay kilala bilang salicylate at a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagharang sa ilang natural na substansya sa iyong katawan upang bawasan ang sakit at pamamaga. Maaaring direktahan ka ng iyong doktor ng mababang dosis ng aspirin upang pigilan ang pamumuo ng dugo. Ang epektong ito ay nagpapababa sa panganib ng atakeng serebral at atake sa puso. Kung ikaw ay nagkaroon ng kamakailan lamang na operasyon sa baradong arterya (tulad ng bypass na operasyon, carotid endarterectomy, coronary stent), maaaring direktahan ka ng iyong doktor na gumamit ng aspirin sa mababang dosis bilang pampalabnaw ng dugo upang pigilan ang pamumuo ng dugo. Ang aspirin ay pumipigil sa pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagpapahinto sa ilang mga selula ng dugo (pleytlet) mula sa pagsasama-sama. ...

Side Effect:

Humingi ng emerhensiyang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng aspirin at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epektong ito: itim, o mahirap ilabas na dumi; pag-ubo ng dugo o sukang parang kapeng durog; matinding pagduduwal, pagsusuka, o sakit ng tiyan; lagnat na tumatagal hanggang 3 araw; pamamaga, o sakit na tumatagal hanggang 10 araw; o mga problema sa pandinig, pagtunog sa tainga. Ang ibang hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pag-iiba ng tiyan, pangangasim ng sikmura; pagkaantok; o sakit ng ulo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang aspirin, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyan dito; o sa ibang salicilates (tulad ng choline salicylate); o sa ibang pampaginhawa ng sakit o pampababa ng lagnat (ibang NSAIDs tulad ng ibuprofen, naproxen); o kung ikaw ay may kahit anong ibang alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng alerhiya o ibang mga problema,ang medikasyong ito ay hindi dapat gamitin kung ikaw ay may ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamo na ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: karamdaman sa pagdurugo/pamumuo ng dugo (tulad ng hemopilya, kakulangan ng bitaminang K, mababang bilang ng playlet). Kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na problemang pangkalusugan, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gamitin ang gamot na ito: sakit sa bato, sakit sa atay, dyabetis; mga problema sa tiyan (tulad ng ulser, pangangasim ng sikmura, sakit ng tiyan), hikang dahil sa pagkasensitibo sa aspirin (kasaysayn ng lumalang paghinga kasama ng matindi/makating ilong pagkatapos gumamit ng aspirin o ibang NSAIDs), pagtubo sa ilong (pang-ilong na polips), gota, ilang kakulangan sa ensaym (pyruvate kinase o kakulangan sa G6PD). Ang gamot na ito ay maaaring magsanhi ng pagdurugo ng tiyan. Ang pang-araw-araw ng pag-inom ng alak at paggamit ng tabako, lalo kapag hinalo sa produktong ito. , ay maaaring magpataas sa iyong panganib para sa epektong ito. Limitahan ang pag-inom ng alak, at ihinto ang paninigarilyo. ...