Aspirin, meprobamate - oral


Unknown / Multiple | Aspirin, meprobamate - oral (Medication)


Desc:

Ang Aspirin, meprobamate ay ginagamit para sa maikling panahong paggagamot ng sakit na may kasamang pagkabalisa o tensyong mula sa mga problema ng kalamnan/buto. Ito ay may lamang 2 gamot: Aspirin at meprobamate. Ang aspirin ay kilala bilang salicylate at non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa sakit at pamamaga. Ang meprobamate ay kilala bilang isang anxiolytic. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-apekto sa ilang mga bahagi ng utak upang tulungan kang kumalma at bawasan ang pagkabalisa at pagkakaba. ...

Side Effect:

Ang pagkaantok, pagkahilo, sakit ng ulo, pagkasigla, pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Ipaalam agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: mabilis/iregular na tibok ng puso, pagkahimatay, mga senyales ng inpeksyon (tulad ng lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), madaling pagpapasa/pagdurugo, pagbabago sa dami ng ihi, hindi pangkaraniwang pagkapagod. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Ang pagdurugo ng tiyan ay maaaring mas malamang na mangyai kung ikaw ay iinom ng alak habang ginagamot nito, lalo ng kung ikaw ay gumagamit ng gamot na may mataas na dosis o sa matagal na panahon. Kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong tanong tungkol dito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...