Balsalazide


Mylan Laboratories | Balsalazide (Medication)


Desc:

Ang Balsalazide ay ginagamit upang gamutin ang isang tiyak na sakit sa bituka (ulcerative colitis). Tumutulong ito upang mabawasan ang mga sintomas ng ulserative colitis tulad ng pagtatae, pagdudugo ng rectal, at sakit sa tiyan. Ang Balsalazide ay isang gamot na kontra-pamumula na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga sa colon. Ang gamot na ito ay maaari ring magamit upang gamutin ang sakit ni Crohn. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig na may o walang pagkain, karaniwang 3 beses araw-araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa therapy. Gumamit ng gamot na ito nang regular upang makamit ang pinaka-pakinabang sa mga ito. Upang matulungan kang matandaan, inumin ito nang sabay-sabay bawat araw. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang iyong kalagayan ay lumala o hindi napabuti pagkatapos ng ilang linggo. ...

Side Effect:

Ang sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, sakit sa kasukasuan, sakit sa tiyan, problema sa pagtulog, o pagkawala ng gana sa pagkain ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kadalasan, ang balsalazide ay maaaring magpalala ng ulcerative colitis. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ay lumala pagkatapos simulan ang gamot na ito (hal. , Nadagdagan ang sakit sa tiyan, pagdurugo ng rectal). Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nagaganap:nagbabago ang kaisipan/kalooban, pagbabago sa dami ng ihi, dilaw na mata / balat, madilim na ihi, hindi pangkaraniwan/matinding pagkapagod, malubhang sakit sa tiyan, patuloy na pagduduwal/pagsusuka, mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa, lagnat, patuloy na namamagang lalamunan, nasusunog/masakit na pag-ihi), madaling pagkapaso/pagdurugo, mabilis/matinding tibok ng puso. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Gumamit nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may kilalang problema sa bato, kasaysayan ng sakit sa bato, at sa panahon ng paggagatas. Sa mga pasyente na may pyloric stenosis ay maaaring matagal ang gastric retention ng capsule balsalazidului. Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga bata ay hindi natukoy. Ang ilang mga babala at pag-iingat na magkaroon ng kamalayan bago ang pagkuha ng balsalazide ay kasama. Ang gamot ay maaaring hindi gaanong epektibo sa mga taong may pyloric stenosis. Ang kundisyong ito ay maaaring maantala ang pagpapalabas ng balsalazide sa colon (kung saan epektibo ito). Ang Balsalazide ay maaaring maging sanhi ng paglala ng ulcerative colitis sa ilang mga tao. Siguraduhing sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung ang iyong mga sintomas ng ulcerative colitis ay mas masahol kapag sinimulan mo ang gamot. Ang Balsalazide ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa bato. Dapat suriin ng iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ang pag-andar ng iyong bato (gamit ang isang pagsusuri sa dugo) bago mo simulan ang gamot at pana-panahon pagkatapos. Hindi ka dapat kumuha ng balsalazide kung mayroon kang sakit sa bato, kabilang ang pagkabigo sa bato (pagkabigo sa renal). Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...