Benztropine


Unknown / Multiple | Benztropine (Medication)


Desc:

Ang Benztropine ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng Parkinson’s disease, tulad ng pagpulikat ng kalamnan, paninigas, panginginig, pagpapawis, pagbagsak, at mahinang kontrol sa kalamnan. Binabawasan ng Benztropine ang mga epekto ng ilang mga kemikal sa katawan na maaaring hindi balanse bilang resulta ng sakit (tulad ng Parkinson's), therapy sa droga, o iba pang mga sanhi. Ang Benztropine ay maaari ring magamit para sa mga layuning hindi nakalista sa gabay sa gamot na ito. ...

Side Effect:

Ang mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay kabilang ang:mga pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Kung mayroon ka nito, kumuha kaagad ng tulong medikal. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang isang seryosong epekto tulad ng:matinding tibok ng puso o paglulukso sa iyong dibdib; pakiramdam ng mahina; pakiramdam na masyadong mahina upang gumalaw; pagkalito, guni-guni, hindi pangkaraniwang mga kaisipan o pag-uugali; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi; malubhang tibi; tuyong bibig na nakakasagabal sa pagsasalita, paglunok, gana, o pagkain; nakakaramdam ng labis na uhaw o init, na hindi maiihi, mabigat na pagpapawis, o mainit at tuyong balat; malabo na paningin, sakit sa mata, o nakakakita ng halos sa paligid ng mga ilaw; o twitching o hindi mapigilan na paggalaw ng iyong mga mata, labi, dila, mukha, bisig, o binti. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:nalulumbay na kalagayan, mga problema sa memorya; antok, pakiramdam ng nerbiyos o pagkasabik; pagduduwal, masakit na tiyan; tuyong bibig (banayad); dobleng paningin, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw; o pamamanhid sa iyong mga daliri. ...

Precaution:

Bago kumuha ng benztropine, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito:glaucoma; sakit sa puso, sakit sa ritmo ng puso, kasaysayan ng atake sa puso; mataas o mababang presyon ng dugo; hika, emphysema, o iba pang sakit sa paghinga; sakit sa bato o atay; isang karamdaman sa nerbiyos; isang sakit sa kalamnan tulad ng myasthenia gravis; mga seizure; pinalaking prosteyt, mga problema sa pag-ihi; sobrang aktibong thyroid; sakit sa kaisipan o demensya; ulser sa tiyan, sakit sa kati, hiatal hernia; o ulcerative colitis, kasaysayan ng hadlang sa bituka, o iba pang sakit sa bituka. Iwasan ang pag-inom ng gamot sa pagtatae o antacid sa loob ng 2 oras bago o pagkatapos mong kumuha ng benztropine. Iwasan din ang pagkuha ng ketoconazole (Nizoral) sa loob ng 2 oras pagkatapos mong kunin ang benztropine. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Ang Benztropine ay hindi dapat ibigay sa isang bata na 3 taong gulang pababa. ...