Captopril and hydrochlorothiazide


Teva Pharmaceutical Industries | Captopril and hydrochlorothiazide (Medication)


Desc:

Ang Captopril ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na angiotensin-convert ng enzyme (ACE) inhibitors, ang Hydrochlorothiazide ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na diuretics. Ang kumbinasyon ng dalawa sa kanila ay ginagamit upang gamutin ang altapresyon. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig ng isang beses o dalawang beses sa isang araw, sa isang walang laman na tiyan, isang oras bago ang isang pagkain, ayon sa payo ng iyong doktor. Huwag taasan ang dosis o ang dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga epekto nito, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang alerdyi- kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi,dila, o mukha; pantal; mataas na potasa; mababang potasa; tuyong bibig, uhaw, pagduduwal, pagsusuka; pakiramdam mahina, antok, hindi mapakali, o magaan ang ulo; isang pula, blistering, pagbabalat ng balat ng pantal; paninilaw; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi; pamamaga, pagtaas ng timbang, nakakaramdam ng kaunting paghinga; o lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi agad ng tulong medikal. Iba pang mga hindi gaanong seryosong epekto, na nangangailangan din ng pangangalagang medikal kung sila ay magpumilit o lumala ay: ubo; pagkahilo, sakit ng ulo, pagod na pakiramdam; malabong paningin; pagtatae, paninigas ng dumi, pagkabalisa sa tiyan; o banayad na pantal sa balat, nadagdagan ang pagpapawis.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato o ikaw ay nasa dialysis, sakit sa atay, congestive heart failure, hika, gout, lupus, o diyabetis. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...