Dyphylline and guaifenesin


Meda Pharmaceuticals | Dyphylline and guaifenesin (Medication)


Desc:

Ang Dyphylline ay isang bronchodilator. Ang Dyphylline gumagawa sa madaming paraan: pinarirelaks nito ang mga kalamnan sa iyong baga at dibdib upang payagan ang mas maraming hangin, pinabababa nito ang pagkasensitibo sa iyong mga baga sa mga allergen at ibang mga substansya na nagsasanhi ng mga implamasyon, at ito ay nagpapataas sa mga kontraksyon sa iyong diaphragm upang kumuha ng mas maraming hangin papunta sa iyong baga. Ang Dyphylline ay ginagamit upang gamutin ang hika, brongkitis, at empaysema. Ang medikasyong ito ay may lamang 2 gamot (dyphylline at guaifenesin) at ginagamit para gamutin at pigilan ang pagbahing at hirap sa paghinga na dulot ng patuloy na mga sakit sa baga (tulad ng hika, kronik na brongkitis, empaysema). Ang guaifenesin ay isang expectorant na tumutlong sa pagpapanipis at pagpapaluwag ng mga mukosa sa iyong mga baga, ginagawang mas madali ang pag-ubo ng mga mukosa. Ang pagkontrol sa mga sintomas ng problema sa paghinga ay pwedeng magpababa sa oras na nawala mula sa trabaho o paaralan. Ang medikasyong ito ay hindi gumagana agad at hindi dapat gamitin upang paginhawahin ang biglang mga atake ng hirap sa paghinga. Kung ang atake ay mangyari, gumamit ng mabilis na pampaginhawang inhaler (tulad ng albuterol) bilang inireseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto ang maaaring mangyari sa paggamit ng gamot na ito tulad ng: pagduduwal, sakit ng ulo, kumakabog na tibok ng puso, hirap sa pagtulog, walang kapahingahan, dumaming ihi, o sakit/pamumulikat ng tiyan. Kung alinman sa mga sintomas na ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga madaang ngunit seryosong epekto ang mangyari: mabilis/iregular na mga tibok ng puso, sumpong. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Tumawag agad sa iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, hindi pagkakatulog, walang kapahingahan, sumpong, tumaas ng bilis puso, o sakit ng ulo. Ang mga ito ay maaaring senyales ng sobrang dyphylline sa iyong dugo. Huwag magsisimula o titigil sa paninigarilyo ng hindi alam ng doktor. Ang paninigarilyo ay maaaring makaapekto sa iyong dosis. Ang mga likidong porma ng medikasyong ito ay may lamang asukal. Kung ikaw ay may dyabetis, komunsulta sa iyong doktor o parmaseutiko tulang sa paggamit ng produktong ito ng ligtas. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentisa na ikaw ay gumagamit ng gamot na ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...