Electrolyte replacement - oral


Alliance Pharmaceuticals | Electrolyte replacement - oral (Medication)


Desc:

Ang Electrolyte replacement ay ginagamit upang mapalitan ang tubig at mga mineral (hal. sodyum, potasyum) na nawala dulot ng pagtatae at pagsusuka. Ito ay tumutulong upang maiwasan o magamot ang pagkawala ng maraming tubig sa katawan (dehydration). Ang pagkakaraoon ng tamang dami ng tubig at mineral sa katawan ay mahalaga upang magkaroon ng normal na paggawa ang katawan. ...

Side Effect:

Agad humanap ng atensyong medikal kung iyong mapapansin ang anumang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama na ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Katamtamang pagduduwal o pagsusuka ay maaaring maranasan. Ang mga epektong ito ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paggamit ng produktong ito na paunti-unti at maliliit na dami gamit ang kutsara. Agad ipaalam sa iyong doktor kung ang mga sumusunod na bihira ngunit seryosong mga epekto ay mararanasan: pagkahilo, kakaibang panghihina, pamamaga ng bukong-bukong/paa, pagbabago ng pag-iisip/saloobin (hal. pagiging iritable, pagkahapo), sisyur. Madalang ang pagkakaroon ng matinding reaksyong alerdyi sa paggamit ng gamot na ito. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw gumagamit ng mga sumusunod na mga produkto: mineral supplements (hal. potasyum). Komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod na suliraning pangkalusugan: walang kakayanan na magpanatili ng tubig sa iyong tiyan (hal. dahil sa maluba/pabalik-balik na pagsusuka), hirap sa pag-ihi, pagbabara sa bituka. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito ng wala pagsangguni sa iyong doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...