Epinephrine


Pfizer | Epinephrine (Medication)


Desc:

Ang Epinephrine injection ay ginagamit upang gamutin ang mga banta sa buhay na reaksyong alerdying sanhi ng mga kagat ng insekto, mga pagkain, mga medikasyon, lateks, at ibang mga sanhi. Ang mga sintomas ng reaksyong alerdyi ay may kasamang pagsingasing, pagkakapos ng hininga, mababang presyon ng dugo, pamamantal, pangangati, pamamaga, pamimilipit ng tiyan, pagtatae, at kawalan ng kontrol sa pantog. Ang Epinephrine ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na mga simpatomimetikong ahente. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks sa mga kalamnan sa mga daanan ng hangin at paninikip ng mga ugat. ...

Side Effect:

Ang lahat na gamot ay maaaring magsanhi ng mga epekto, ngunit maraming tao ang wala, o menor, na mga epekto. Magpasuri sa iyong doktor kung alinman sa mga pinakakaraniwang mga epekto ang tumagal o maging abala sa paggamit ng Epinephrine: menor na pamumula, pagsusunog, iritasyon, o pamamanhid ng bahaging tinurukan; pagkahilo, pagduduwal. Humingi agad ng reaksyong alerdyi kung alinman sa mga matitinding epekto ang mangyari kapag gumamit ng Epinephrine: matinding mga reaksyong alerdyi (pamamantal; pangangati; hirap huminga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); pagkalito, pagkahilo; pagkahimatay; mabilis, mabagal, o iregular na tibok ng puso; kawalan ng malay; mga pagbabago sa kaisipan o kalooban; pagkakaba; pamumutla; pamumula o init ng balat; pagtunog ng mga tainga o mga pagbabago ng pandingi; mga seizure; sensasyon ng init o lamig; pagkakapos ng hininga; pamamaga o pamamaltos ng balat; mga pangangatog o pagkibot; mga pagbabago ng paningin o dobleng paningin; pagsuka. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyan sa ibang mga produktong Epinephrine, mga sulphite, o kahit anong ibang mga medikasyon. Maaaring sabihin pa rin ng iyong doktor na gumamit ka ng Epinephrine kahit na ikaw ay hindi hiyang sa isa sa mga sangkap nito dahil ito ay isang medikasyong nangliligtas ng buhay. Ang Epinephrine automatic injection device ay walang lamang lateks at ligtas para gamitin kahit na mayroon kang alerhiya sa lateks. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung anong mga medikasyong may reseta o wala, mga bitamina, mga suplementong nutrisyonal, at mga produktong erbal ang iyong ginagamit. sabihin rin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng monoamine oxidase inhibitor o huminto sa paggamit nito sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang iyong mga dosis ng medikasyon o imonitor kang maigi mula sa mga epekto. maingat...