Guanethidine, hydrochlorothiazide - oral


Unknown / Multiple | Guanethidine, hydrochlorothiazide - oral (Medication)


Desc:

Nakakatulong ang Guanethidine upang mapalawak o paluwagin ang mga ugat upang mapaganda ang dumadaloy na dugo. Isang diuretic water pill ang Hydrochlorothiazide (HCTZ) na inaalis ang sobrang tubig sa katawan. Ginagamit ang kombinasyon ng gamot na ito upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari sa unang mga araw habang inaayos ng gamut ang iyong katawan:pagkahilo, pag-aantok, sakit ng ulo, pagkalipong ng ulo, pagtatae, paninigas ng dumi, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, pagkapagod o kahinaanAng tuyong bibig, baradong ilong, pagtaas ng timbang, pagkasensitibo ng araw, panginginig ng kalamnan, bangungot, pagbawas ng sekswal na pagnanasa o kakayahan at problema sa pag-ihi ay maaaring mangyari din. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumalala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay nagdaragdag ng dami ng ihi. Asahan ang epektong ito. Upang maiwasan ang pagkahilo at lutang na pakiramdam kapag tumatayo mula sa isang pwesto o nakahiga posisyon, dahan-dahang bumangon. Limitahan din ang iyong pag-inom ng mga inuming nakalalasing at iwasan ang sobrang init na magpapalala sa mga epektong ito. Abisuhan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka:sakit sa dibdib, isang mabilis na pulso, nahihirapan sa paghinga, pantal sa balat, pagkalungkot, panginginig ng mga kamay o paa, hindi pangkaraniwang kahinaan, sakit sa kasukasuhan, kalamnan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, paninilaw ng balat, matinding sakit sa tiyan o pagsusuka. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa bato, sakit sa puso, ulser, depression, hika, diabetes, gout, mga karamdaman sa dugo, mga alerdyi (lalo na sa mga gamot na sulfa). Maaaring dagdagan ng gamot na ito ang iyong pagiging sensitibo sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakabilad sa araw at magsuot ng damit na proteksiyon at sun screen kapag nasa labas ng bahay. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...