Bayer Aspirin


Bayer HealthCare | Bayer Aspirin (Medication)


Desc:

Ang Aspirin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na salicylates. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga sangkap sa katawan na nagdudulot ng sakit, lagnat, at pamamaga. Ang aspirin ay ginagamit upang gamutin ang banayad hanggang sa katamtamang sakit, at upang mabawasan din ang lagnat o pamamaga. Minsan ginagamit ang aspirin upang gamutin o maiwasan ang pag-atake sa puso, stroke, at sakit sa dibdib (angina). Ang aspirin ay dapat gamitin para sa mga kondisyon ng cardiovascular lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang mga malubhang epekto:itim, madugo, o tarry na dumi; pag-ubo ng dugo o pagsusuka na mukhang kape; malubhang pagduduwal, pagsusuka, o sakit sa tiyan; lagnat na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 3 araw; pamamaga, o sakit na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 10 araw; o mga problema sa pakikinig, tumutunog sa iyong mga tainga. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:masakit na tiyan, heartburn; antok; o sakit ng ulo. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang mga bata at mga tinedyer na mayroon o gumagaling mula sa bulutong o mga sintomas na tulad ng trangkaso ay hindi dapat gamitin ang produktong ito. Kapag ginagamit ang produktong ito, kung nangyari ang mga pagbabago sa pag-uugali na may pagduduwal at pagsusuka, kumunsulta sa isang doktor dahil ang mga sintomas na ito ay maaaring isang maagang palatandaan ng Reye’s syndrome, isang bihira ngunit malubhang sakit. Ang produktong ito ay naglalaman ng isang NSAID, na maaaring maging sanhi ng matinding pagdurugo sa tiyan. Mas mataas ang posibilidad kung ikaw ay 60 taong gulang o mas matanda; nagkaroon ng mga ulser sa tiyan o mga problema sa pagdurugo; kumuha ng isang pagpapanipis ng dugo (anticoagulant) o gamot na steroid; kumuha ng iba pang mga gamot na naglalaman ng nireseta o di niresetang NSAIDs (aspirin, ibuprofen, naproxen, o iba pa); magkaroon ng 3 o higit pang mga inuming nakalalasing araw-araw habang ginagamit ang produktong ito; kumuha ng higit pa o ng mas mahabang oras kaysa sa itinuro. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...