Actimmune


Genentech | Actimmune (Medication)


Desc:

Ginagamit ang gamot na ito upang mabawasan ang dalas at kalubhaan ng mga malubhang impeksyon dahil sa Granulomatous disease, isang karamdaman na namamana sa pamilya. Ang gamot na ito ay madalas na ginagamit kasama ng mga antibiyotiko upang makatulong na maiwasan ang mga malubhang impeksyon. Ginagamit din ang Actimmune upang mapabagal ang paglala ng mapahamak (malignant) na osteopetrosis, isa pang karamdaman na namamana sa pamilya, na nakakaapekto sa mga buto, nerves, at dugo. Ang gamot na ito ay pareho ng isang protina na natural na nilalabas ng iyong katawan (interferon). Tinuturuan ng gamot na ito ang katawan na maapektuhan ang paglaki ng cells at ang natural na panlaban ng katawan (immune system) sa maraming paraan. Ang pagdaragdag ng higit pang interferon ay maaaring makatulong sa iyong katawan na labanan ang mga malubhang impeksyon. Ang Actimmune / interferon gamma 1 b ay isang malinis, malinaw, walang kulay na likido (solution) na puno sa isang single-use na vial para sa subcutaneous injection. Ang bawat 0. 5 mL ng Actimmune ay naglalaman ng:100 mcg (2 milyong IU) ng Interferon gamma-1 b na nabuo sa 20 mg mannitol, 0. 36 mg sodium succinate, 0. 05 mg polysorbate 20 at malinis na tubig para sa Injection. ...

Side Effect:

Makipag-ugnay sa iyong doktor kung mayroon kang anumang malubhang epekto tulad ng:lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; madaling magkaroon ng pasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; nahihilo, nahihimatay; mabilis o hindi pantay na bilis ng tibok ng puso; o biglaang pamamanhid o kahinaan, lalo na sa isang bahagi ng katawan. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay:mga problema sa memorya o konsentrasyon; kahinaan, pagod na pakiramdam, kawalan ng koordinasyon; sakit o pamumula kung saan itinurok ang iniksyon (injection); pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; pagsakit ng kasu-kasuan; o sakit ng ulo. Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Actimmune, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa interferon o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na ang mga sumusunod:sakit sa puso (halimbawa ay angina, hindi regular na tibok ng puso, congestive heart failure), sakit sa atay, seizure disorder, blood cell disorders (e. g. , anemia, neutropenia, thrombocytopenia). Ang Actimmune / interferon gamma – 1b ay nakakaapekto sa iyong immune system kaya madagdagan ang panganib na magkaroon ng isang malubhang impeksyon. Makipag-usap sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito. Ang mga bata, lalo na ang mas bata sa 1 taon, ay maaaring may mas malaking panganib na epekto sa atay habang ginagamit ang gamot na ito. Inirerekomenda ng tagagawa ng gamot ang mga regular na pagsubok sa laboratoryo (pagsusuri sa function ng atay), lalo na sa mga bata na mas bata sa 1 taon. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor habang nagbubuntis at nagpapasuso. ...