Bayer Children's Aspirin


Bayer Schering Pharma AG | Bayer Children's Aspirin (Medication)


Desc:

Ang aspirin ay ginagamit upang mabawasan ang lagnat at mapawi ang banayad hanggang katamtaman na sakit mula sa mga kondisyon tulad ng sakit sa kalamnan, sakit ng ngipin, karaniwang sipon, at pananakit ng ulo. Maaari rin itong magamit upang mabawasan ang sakit at pamamaga sa mga kondisyon tulad ng sakit sa buto. Ang aspirin ay kilala bilang isang salicylate at isang nonsteroidal anti-inflammatory drug. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang ng isang tiyak na likas na sangkap sa iyong katawan upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Kumunsulta sa iyong doktor bago ibigay ang gamot na ito sa isang bata na edad 12 taong gulang pababa. Napakahalaga na panatilihin ito at lahat ng gamot na hindi maabot ng mga bata. Ang aspirin ay isang karaniwang sanhi ng pagkalason sa mga bata. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang mga malubhang epekto:itim, madugo, o tarry na dumi; pag-ubo ng dugo o pagsusuka na mukhang kape; malubhang pagduduwal, pagsusuka, o sakit sa tiyan; lagnat na tumatagal ng mas mahaba sa 3 araw; pamamaga, o sakit na tumatagal ng mas mahaba sa 10 araw; o mga problema sa pakikinig, tumutunog sa iyong mga tainga. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:masakit na tiyan, heartburn; antok; o sakit ng ulo. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na umiinom ka ng gamot na ito. Ang mga bata at tinedyer ay hindi dapat kumuha ng aspirin kung mayroon silang mga bulutong, trangkaso, o anumang hindi nabuong sakit o kung kamakailan lamang silang nakatanggap ng isang bakuna. Sa mga kasong ito, ang pagkuha ng aspirin ay nagdaragdag ng panganib ng Reye's syndrome, isang bihira ngunit malubhang sakit. Sabihin agad sa iyong doktor kung nakakita ka ng mga pagbabago sa pag-uugali na may pagduduwal at pagsusuka. Maaaring ito ay isang maagang palatandaan ng Reye's syndrome. ...